Advies 2012-30 (A)

Vraag

Een vakbondsvertegenwoordiger stelt vragen namens een werknemer, die al 8 jaar in de functie van brandweerman werkzaam is bij de overheid. Elke drie jaar vindt er een geneeskundig onderzoek plaats. Er wordt gekeurd op basis van dezelfde eisen, die gelden bij een aanstellingskeuring voor defensiepersoneel en repressief brandweerpersoneel.
Bij de laatste periodieke keuring wordt de werknemer afgekeurd, naar aanleiding van een afwijking met betrekking tot het kleuronderscheidend vermogen. Bij indiensttreding is ook al geconstateerd dat de werknemer beschikte over een beperkt kleuronderscheidend vermogen. Destijds vormde dat geen reden tot afkeuring. Vraag is of onvoldoende kleuronderscheidend vermogen terecht een reden is voor ongeschiktheid, aangezien werknemer zijn functie al 8 jaar zonder problemen vervult.

Antwoord

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is bevoegd om te oordelen over aanstellingskeuringen. De CKA is niet bevoegd zich over een medische keuring tijdens het dienstverband uit te laten, tenzij het een keuring betreft die plaatsvindt in verband met een wijziging van de arbeidsverhouding.
Uit de verstrekte informatie is af te leiden dat de werknemer is gekeurd in het kader van een verplichte keuring voor brandweerpersoneel. Dat is een verplichte medische keuring tijdens het dienstverband. De keuring heeft niet plaatsgevonden in verband met het aangaan van een arbeidsverhouding of een functiewijziging. Dat in het kader van deze keuring dezelfde eisen zijn gehanteerd als bij een aanstellingskeuring maakt de verplichte periodieke medische keuring nog geen aanstellingskeuring.

Voor meer informatie over de verplichte medische keuring tijdens het dienstverband verwijst de CKA naar de ‘Leidraad Verplichte medische keuringen’ op de website van de NVAB (www.nvab-online.nl). De uitleg van deze Leidraad valt niet onder de bevoegdheid van de CKA.

Verder kan de CKA zich niet meer buigen over de aanstellingskeuring, die 8 jaar geleden is verricht. De termijn waarbinnen een klacht kan worden ingediend bedraagt immers 6 maanden. Bovendien is de werknemer destijds wel aangenomen.

Het staat de werknemer uiteraard vrij om toch een klacht in te dienen bij de CKA. De kans is echter groot dat de CKA zich in een dergelijk geval onbevoegd zal verklaren om over de klacht te oordelen, omdat het niet om een aanstellingskeuring gaat.