Advies 2012-35 (A)

Vraag
Een secretaresse heeft in het verleden klachten gehad aan haar hand. Zij functioneert goed, maar geeft ook duidelijk haar grenzen aan. Door organisatieverandering verdwijnt haar functie en kan ze als secretaresse met een andere taakbelasting verder. Haar werkgever vreest dat werkneemster dit fysiek niet aankan en vraagt een oordeel over de belastbaarheid. De vraag is of dit een verkapte aanstellingskeuring is en of werkneemster verplicht is hieraan mee te werken.

Antwoord
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is van mening dat in dit geval sprake is van een aanstellingskeuring, aangezien het onderzoek verband houdt met een wijziging van de arbeidsverhouding. Een aanstellingskeuring mag alleen plaatsvinden, indien sprake is van bijzondere functie-eisen. Daarvan is in dit geval geen sprake. Een medische keuring is dan ook in strijd met de Wet op de medische keuringen. De werkneemster hoeft niet aan een medische keuring mee te werken.

In het geval de werkgever weigert haar aan te stellen in de nieuwe functie vanwege haar klachten, kan zij een beroep doen op artikel 4 van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz), tenzij ze niet aan wezenlijke functievereisten kan voldoen.

De werkneemster heeft zelf een mededelingsplicht als ze weet of moet weten dat ze niet geschikt is. De werkneemster zou de belastbaarheidseisen aan de bedrijfsarts kunnen mededelen, waarbij de bedrijfsarts in overleg met haar beziet of zij geschikt is voor de functie. Het is aan werkneemster wat zij vervolgens met deze informatie richting werkgever doet.