Adviezen 2013

 

Advies 2013-27 (A)

Vraagstelster is werkzaam bij een leverancier van witgoedartikelen. Gevraagd wordt of een aanstellingskeuring gedaan mag worden voor de functie chauffeur/bezorger witgoed artikelen.

Advies 2013-26 (A)

Een werkgeefster wil weten of zij sollicitanten een gezondheidsverklaring mag laten ondertekenen en zo ja, of zij die zelf mag opstellen. Zij denkt daarbij aan de verklaringen die arbeidsongeschiktheids- en levensverzekeraars potentiële verzekerden laten ondertekenen. Dit ongeacht of er sprake is van bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid, dus ook als er geen aanstellingskeuring mag worden verricht.

Advies 2013-25

Vraagsteller is beroepschauffeur en momenteel werkloos. Hij heeft een pacemaker, maar ondervindt daarvan geen last tijdens het werk. Bij zijn vorige werkgever is hij ermee goedgekeurd. Hij vraagt zich af of hij een potentiële werkgever in een sollicitatieprocedure moet informeren over zijn pacemaker.

Advies 2013-24 (A)

Vraagstelster is werkzaam in de (ouderen)zorg en vraagt zich af of een aanstellingskeuring mag plaatsvinden voor de functies helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen.

Advies 2013-22 (A)

Een huisarts vraagt welke regelgeving van toepassing is op tussentijdse keuringen van bijvoorbeeld piloten en brandweermannen.

Advies 2013-20

Een bedrijfsarts vraagt in hoeverre blootstelling van huid of luchtwegen door een incident (ongeval) in de chemische industrie als specifieke functie-eis gezien wordt. Door aanstaande werknemers de gelegenheid te bieden een aanstellingskeuring te ondergaan om vast te stellen of er huid- of luchtwegaandoeningen zijn die er voor zouden kunnen zorgen dat de gevolgen bij een incident ernstig zijn, zouden de keurlingen beschermd kunnen worden tegen dit risico.

Advies 2013-17 (A)

Wanneer een medewerker intern een andere functie wil of krijgt, vraagt het mobiliteitsbureau van de werkgever bij de arbodienst na of de medewerker die betreffende functie kan/mag uitvoeren. Een arbofunctionaris vraagt of dat wel mag.

Advies 2013-16

Vraagsteller werkt voor een klant op bouwmachines en heeft een allergie voor wespenbeten. Hij vraagt zich af wat hij kan doen nu de klant een gezondheidsverklaring verlangt.

Advies 2013-15 (A)

Vraagstelster vraagt of een aanstellingskeuring vanwege mogelijke contractsverlenging is toegestaan wanneer de medewerker bij aanname voorwaardelijk is goedgekeurd, maar er tijdens het dienstverband (ondanks getroffen aanpassingen/ behandelingen) twijfels zijn gerezen dan wel zijn blijven bestaan ten aanzien van de medische geschiktheid.

Advies 2013-12

Vraagstelster wil weten of een werkgever kan eisen dat een keuringsarts de rapportage omtrent een aanstellingskeuring ondertekent. De praktijk bij het betreffende bedrijf is thans dat de rapportage schriftelijk of via de email door de bedrijfsarts wordt verzonden, maar dat deze niet is ondertekend. Vanuit bewijstechnisch oogpunt vindt de werkgever het beter dat het wel wordt ondertekend.

Advies 2013-11 (A)

Vraagsteller heeft 18 jaar als ZZP’er patiëntgebonden activiteiten verricht bij een organisatie. Vanwege een uitbreiding van zijn werk met leidinggevende taken accepteert hij een tijdelijke aanstelling bij dezelfde organisatie. Daarna wordt hij door de arbodienst uitgenodigd voor een aanstellingskeuring vanwege verplichte infectiepreventie.
Hij is hierover inhoudelijk noch procedureel geïnformeerd. Hij geeft aan risicovormer noch risicodrager te zijn. Verder verandert zijn patiëntgebonden werk niet. Hij vindt dat de procedure onjuist is, dat de indicatie niet gemotiveerd is en dat er geen injecties noch een röntgenonderzoek hoeven te worden verricht.

Advies 2013-10 (A)

Vraagsteller heeft een WW-uitkering en doet via het UWV mee aan een ronde van ‘korte’ kennismakingsgesprekken (speeddate-sollicitatie) met een taxibedrijf. Het taxibedrijf wil dat sollicitanten een gezondheidsverklaring overhandigen. Vraagsteller had deze informatie of een verzoek daartoe niet vanuit UWV ontvangen en wil weten hoe om te gaan met mogelijke vragen over zijn gezondheid bij het gesprek. Ook wil hij weten of hij moet melden dat hij een oogoperatie heeft ondergaan. Hij kan momenteel autorijden.

Advies 2013-09 (A)

Iemand met een (nauwelijks zichtbare) beperking en een wsw-indicatie wil weten of het verplicht is dat te melden in een sollicitatiegesprek en of de potentiële werkgever dan kan vragen om een medische keuring.

Advies 2013-06 (A)

Vraagsteller heeft na te zijn aangenomen in een kantoorfunctie een vragenlijst van de werkgever ontvangen. Daarop is vermeld dat de te geven antwoorden vallen onder het medisch beroepsgeheim en dat de werknemer verklaart akkoord te gaan met het kenbaar maken van de aanstellingskeuring aan de werkgever. Vraagsteller vraagt zich af of dat mag en zo niet, hoe dat binnen de organisatie het best aangekaart kan worden.

Advies 2013-05

Een advocaat vraagt namens een Duitse werkgever of een Duitse arts een keurend arts in de zin van de Wet op de medische keuringen (Wmk) kan zijn, en zo ja, onder welke voorwaarden.
Het betreft in deze kwestie een Duitse werkgever die in Duitsland zijn sollicitanten reeds laat keuren door een Duitse arts. De werkgever zal binnenkort zijn activiteiten uitbreiden naar Nederland. Daarbij wil de Duitse werkgever de Nederlandse sollicitanten voorafgaand aan de aanstelling dezelfde keuring laten ondergaan als haar Duitse werknemers.

Advies 2013-03

Een medewerker van de ondernemingsraad van een laboratorium legt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) enkele stukken over die ter instemming aan de ondernemingsraad zijn voorgelegd. Het gaat om een document dat het aanstellingsbeleid van de werkgever regelt en een document dat betrekking heeft op het vaccinatiebeleid binnen de organisatie. De ondernemingsraad wil graag weten in hoeverre deze documenten voldoen aan de wet- en regelgeving betreffende aanstellingskeuringen.