Advies 2013-05

Vraag

Een advocaat vraagt namens een Duitse werkgever of een Duitse arts een keurend arts in de zin van de Wet op de medische keuringen (Wmk) kan zijn, en zo ja, onder welke voorwaarden.

Het betreft in deze kwestie een Duitse werkgever die in Duitsland zijn sollicitanten reeds laat keuren door een Duitse arts. De werkgever zal binnenkort zijn activiteiten uitbreiden naar Nederland. Daarbij wil de Duitse werkgever de Nederlandse sollicitanten voorafgaand aan de aanstelling dezelfde keuring laten ondergaan als haar Duitse werknemers.

Antwoord

Indien de Duitse werkgever in Nederland werkzame werknemers aan een aanstellingskeuring wil onderwerpen, dan is daarop de Wmk van toepassing. Dergelijke keuringen kunnen ingevolge de Wmk en het Besluit aanstellingskeuringen (het Besluit) alleen door een bedrijfsarts worden verricht. Dit is ook het geval wanneer partijen ervoor kiezen om het Duitse recht van toepassing te verklaren op de arbeidsovereenkomst.

Artikel 1 van het Besluit definieert de bedrijfsarts als: 'een arts die als bedrijfsarts is ingeschreven in een erkend specialistenregister als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg'.

Een buitenlandse arts die zich in Nederland bedrijfsarts wil noemen, dient in eerste instantie te beschikken over een inschrijving in het BIG-register als basisarts en vervolgens over een inschrijving in het specialisten register bedrijfsgeneeskunde.

Het BIG-register hanteert voor het buitenland verschillende specifieke pakketeisen aan de hand waarvan inschrijving in het register kan plaatsvinden. Afspraken in EU-verband maken het mogelijk om snel als buitenlandse arts een Nederlandse basisarts registratie te verwerven.

Over de specialistenregistratie wordt door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) geoordeeld. Door het RGS wordt van een buitenlandse arts gevraagd om aan te tonen over welke opleidingen, bij- en nascholing hij beschikt en op welke wijze de intercollegiale toetsing is geregeld geweest in zijn land. Op basis daarvan en op geleide voor welk specialisme hij zich wenst te registreren zal een specifiek persoonlijk opleidingsprogramma worden ontwikkeld. Ook worden er nog bijzondere eisen gesteld aan kennis van het Nederlandse recht (waaronder van de Wmk).

Meer informatie over de registratie in het BIG-register voor een arts met een buitenlands diploma.