Advies 2013-11 (A)

Vraag

Vraagsteller heeft 18 jaar als ZZP’er patiëntgebonden activiteiten verricht bij een organisatie. Vanwege een uitbreiding van zijn werk met leidinggevende taken accepteert hij een tijdelijke aanstelling bij dezelfde organisatie. Daarna wordt hij door de arbodienst uitgenodigd voor een aanstellingskeuring vanwege verplichte infectiepreventie.

Hij is hierover inhoudelijk noch procedureel geïnformeerd. Hij geeft aan risicovormer noch risicodrager te zijn. Verder verandert zijn patiëntgebonden werk niet. Hij vindt dat de procedure onjuist is, dat de indicatie niet gemotiveerd is en dat er geen injecties noch een röntgenonderzoek hoeven te worden verricht. 

Antwoord

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is bevoegd om vragen en klachten in behandeling te nemen die gaan over aanstellingskeuringen. De CKA is niet bevoegd zich uit te spreken over het infectiepreventie-beleid van de werkgever.

Een aanstellingskeuring is ingevolge artikel 4 van de Wet op medische keuringen (Wmk) slechts toegestaan indien aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld. De werkgever moet de sollicitant voorafgaand aan de sollicitatieprocedure informeren over de aanstellingskeuring en wat deze inhoudt. Verder dient de aanstellingskeuring aan het eind van de sollicitatieprocedure en voor de daadwerkelijke indiensttreding plaats te vinden. 

Het is juridisch en medisch gezien niet juist om een ZZP’er die al een bepaalde periode (in dit geval zelfs 18 jaar) in dezelfde functie gewerkt heeft pas een aanstellingskeuring te laten ondergaan op het moment dat een tijdelijke aanstelling wordt overwogen. Immers, indien het zo is dat voor de betreffende functie een aanstellingskeuring is vereist, dan betekent dit dat een ZZP’er die niet gekeurd is bij de uitvoering van de betreffende functie risico loopt voor zijn eigen gezondheid en veiligheid, terwijl ook derden, in dit geval patiënten, daarbij risico kunnen lopen. Dit antwoord verandert niet, indien er in de afgelopen 18 jaar wellicht een en ander is veranderd en de functie-eisen voor dit werk inmiddels zijn aangescherpt. Ook de uitbreiding van de functie met leidinggevende taken rechtvaardigt nog geen aanstellingskeuring zolang niet duidelijk is welke bijzondere functie-eisen aan de bijkomende taken verbonden zijn.

Vraagsteller mag op dit moment niet meer aan een aanstellingskeuring worden onderworpen en het al of niet ondergaan ervan mag geen voorwaarde zijn voor zijn tijdelijke aanstelling. 

Het staat vraagsteller uiteraard vrij om vrijwillig mee te werken aan een aanstellingskeuring.