Advies 2013-15 (A)

Vraag

Vraagstelster vraagt of een aanstellingskeuring vanwege mogelijke contractsverlenging is toegestaan wanneer de medewerker bij aanname voorwaardelijk is goedgekeurd, maar er tijdens het dienstverband (ondanks getroffen aanpassingen/ behandelingen) twijfels zijn gerezen dan wel zijn blijven bestaan ten aanzien van de medische geschiktheid. 

Antwoord

Een aanstellingskeuring mag op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) uitsluitend plaatsvinden indien aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid moeten worden gesteld. Gelet op de vraagstelling lijkt daarvan in dit geval sprake. Het wettelijk uitgangspunt is dan dat uitsluitend mag worden gekeurd voorafgaande aan de aanstelling in de betreffende functie. De keuring mag niet alsnog op een later moment plaatsvinden, zoals bij de verlenging van een contract. Een nieuwe keuring kan dan uitsluitend nog plaatsvinden als sprake is van een andere functie waarvoor eveneens bijzondere functie-eisen gelden. Hoewel de wet niet expliciet aangeeft dat bij contractverlenging niet opnieuw mag worden gekeurd, acht de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen dit wel in overeenstemming met het stelsel van de wet. Immers, bij een contractverlenging heeft de betreffende medewerker al gewerkt in de functie en is in de praktijk van zijn geschiktheid gebleken. Gelet op het wettelijke doel van een aanstellingskeuring is het opnieuw keuren dan niet noodzakelijk of proportioneel en derhalve niet toegestaan.

In het onderhavige geval is voorwaardelijk goedgekeurd. In zo’n situatie kan uitsluitend naar de gestelde voorwaarden worden gekeken. Voldoet de werknemer niet aan de voorwaarden, dan ligt het in de rede om niet te verlengen. De verlenging afhankelijk stellen van de uitslag van een nieuwe aanstellingskeuring acht de commissie echter niet in overeenstemming met de Wmk.