Advies 2013-16

Vraag

Vraagsteller werkt voor een klant op bouwmachines en heeft een allergie voor wespenbeten. Hij vraagt zich af wat hij kan doen nu de klant een gezondheidsverklaring verlangt. 

Antwoord

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) houdt zich bezig met het behandelen van klachten over aanstellingskeuringen. Daarbij beperkt de werkingssfeer van de CKA zich tot keuringen die plaats vinden bij het aangaan of wijzigen van een arbeidsverhouding. Gelet op de vraagstelling en informatie op de website van vraagsteller lijkt het echter waarschijnlijker dat hij werkzaamheden verricht als zelfstandige. In dat geval is er geen sprake van een aanstellingskeuring in de zin van de Wet op de medische keuringen (Wmk). De Wmk verzet zich dan niet tegen de wens van de opdrachtgever om een verklaring te verlangen omtrent de medische geschiktheid.

De CKA kan vraagsteller niet direct adviseren waar hij het beste naar toe kan gaan om een verklaring van medische geschiktheid te verkrijgen. Hij zou contact kunnen opnemen met een zelfstandig gevestigde bedrijfsarts die hem ter zake onderzoekt en bereid is daarover een verklaring af te geven. Ook zijn er bureaus die in dit soort (complexe) gevallen keuringen verrichten met betrekking tot geschiktheid en verklaringen afgeven. Aan dergelijke keuringen kunnen kosten verbonden zijn.