Advies 2013-24 (A)

Vraag

Vraagstelster is werkzaam in de (ouderen)zorg en vraagt zich af of een aanstellingskeuring mag plaatsvinden voor de functies helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. 

Antwoord

Een aanstellingskeuring is een medische keuring die plaatsvindt in het kader van een sollicitatie-procedure of in verband met een wijziging van de arbeidsverhouding. In de Wet op de medische keuringen (Wmk) is geregeld dat een aanstellingskeuring slechts mag plaatsvinden als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het Besluit aanstellingskeuringen vult de Wmk op een aantal punten aan, onder meer met de voorwaarde, dat de werkgever er alles aan moet doen om de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid bij de uitoefening van werkzaamheden in zijn bedrijf te verminderen. De werkgever is verplicht om schriftelijk advies te vragen aan een gecertificeerde arbodienst over het voornemen om een aanstellingskeuring te doen verrichten. De werkgever vraagt dan advies over de bijzondere eisen van medische geschiktheid voor een bepaalde functie, over het doel en de inhoud van de keuring, en over de rechtmatigheid van de keuring. In de Leidraad Aanstellingskeuringen is bovenstaande regelgeving praktisch uitgewerkt, waarbij onder andere een lijst van bijzondere functie-eisen is opgenomen. Het is zeer voorstelbaar dat aan het werken in de (ouderen- of thuis-)zorg een aantal bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid gesteld kunnen worden. Zeker een drietal functie-eisen zouden in de (ouderen- of thuis-)zorg van toepassing kunnen zijn: hurken,knielen en/of kruipen (functie-eis 3), tillen van lasten (functie-eis 4) en werken in gebogen en gedraaide houding van de rug (functie-eis 6).

Of van het bovenstaande sprake is in dit geval zal in overleg met de arbodienst moeten worden vastgesteld. De omstandigheid dat in geval van uitval de werklast onder de overige medewerkers moet worden verdeeld is op zich geen reden om een aanstellingskeuring te mogen houden.

Overigens heeft, ook in het geval tot het oordeel moet worden gekomen dat geen sprake is van bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid, de sollicitant een mededelingsplicht ten aanzien van arbeidsbeperkingen/ziekten waarvan hij weet of behoort te weten dat deze hem ongeschikt maken voor een goede vervulling van de functie.