Advies 2013-26 (A)

Vraag

Een werkgeefster wil weten of zij sollicitanten een gezondheidsverklaring mag laten ondertekenen en zo ja, of zij die zelf mag opstellen. Zij denkt daarbij aan de verklaringen die arbeidsongeschiktheids- en levensverzekeraars potentiële verzekerden laten ondertekenen. Dit ongeacht of er sprake is van bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid, dus ook als er geen aanstellingskeuring mag worden verricht. 

Antwoord

Dit is niet (in alle gevallen) mogelijk. Het betreft vragen aan de sollicitant over zijn gezondheidstoestand, die alleen in het kader van een aanstellingskeuring mogen worden gesteld. In artikel 4 lid 2 (slot) van de Wet op de Medische Keuringen is bepaald dat het aan anderen dan de keurend arts niet is toegestaan vragen te stellen noch anderszins inlichtingen in te winnen over de gezondheidstoestand van de keurling of diens ziekteverzuim in het verleden. Het buiten de medische keuring om door de werkgever vragen naar medische of gezondheidsgegevens van de sollicitant is dus niet toegestaan. Het wordt ook wel het ‘vraagverbod’ van de werkgever genoemd.

In dit kader is vraagsteller gewezen op een advies van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen met nummer 2010-17 A, dat is terug te vinden op deze website.

Eén en ander doet niet af aan de eigen mededelingsplicht van een sollicitant ten aanzien van arbeidsbeperkingen/ziekten waarvan hij weet of behoort te weten dat deze hem ongeschikt maken voor een goede vervulling van de functie.