Adviezen 2014

Advies 2014-27

De vraag wordt gesteld of de lengte van personen een bijzondere functie-eis kan zijn ten behoeve van een aanstellingskeuring. Dit is van belang voor een bedrijf dat productiemedewerkers heeft langs een fabricagelijn. Volgens de werkgever kost het te veel geld om de lijn aan te passen aan de lengte van de (aan te stellen) medewerkers, terwijl een verkeerde lengte van de medewerker kan leiden tot diverse medische klachten.

Advies 2014-26

De adviesvrager heeft gesolliciteerd naar een functie waarvoor een aanstellingskeuring is vereist. Vervolgens heeft deze sollicitant zich teruggetrokken uit de procedure vanwege de angst om afgekeurd te worden. Die vrees kwam allereerst voort uit het feit dat de sollicitant een voedselallergie heeft. Dit zou mogelijk problemen kunnen opleveren, aangezien werknemers die de betreffende functie uitvoeren regelmatig ‘op het werk’ eten. Daarnaast had de fysiotherapeut aangegeven dat de sollicitant niet geschikt was voor de fysieke test. De keurende arts gaf echter achteraf aan dat hij het niet met de fysiotherapeut eens was. De sollicitant vraagt of het mogelijk is om op bovenstaande gronden te worden afgewezen.

Advies 2014-24 (A)

Een man heeft als uitzendkracht een bepaalde functie uitgeoefend bij de werkgever. Vervolgens wordt hij door dezelfde werkgever voor dezelfde functie in dienst genomen. De vraag is of het is toegestaan om hem een aanstellingskeuring te laten ondergaan in het kader van de sollicitatieprocedure.

Advies 2014-23 (A)

Een bedrijfsarts vraagt of het is toegestaan om bepaalde werknemers ‘preventief’ te keuren tijdens een ‘vrijwillig’ spreekuur en op basis hiervan een functionele mogelijkhedenlijst (fml) op te stellen. Deze werknemers zijn op het moment van keuren niet ziek gemeld, maar het is wel bekend dat zij medische problemen hadden en/of hebben. De werkgever wil de fml gebruiken om te bepalen welke werknemers in het kader van een reorganisatie dienen te worden herplaatst.

Advies 2014-22 (A)

De werkgever vraagt of het is toegestaan om bepaalde keuringsgegevens, zoals de datum en de uitslag van de keuring, te bewaren nadat de kandidaat is afgewezen. Deze gegevens zou de werkgever willen raadplegen indien de kandidaat op een later tijdstip opnieuw solliciteert.

Advies 2014-19

Een werkgever wil aanstellingskeuringen en periodiek verplichte keuringen invoeren voor proefdierwerkers, omdat de mogelijkheid bestaat dat zij proefdierallergie ontwikkelen en blijvend arbeidsongeschikt kunnen raken. Door middel van technische en organisatorische maatregelen is dit risico te reduceren, maar er blijft een kleine kans aanwezig op het ontwikkelen van proefdierallergie. Is dit voldoende om een keuring te rechtvaardigen?

Advies 2014-18

Een medewerker met een tijdelijk dienstverband heeft zich gedurende de contractstermijn regelmatig ziek gemeld. Bij het gesprek over verlenging van het contract komt dit aan de orde en wordt hem gevraagd een plan te maken om zijn ziekteverzuim terug te dringen. In afwijking van de gebruikelijke gang van zaken verlengt de werkgever het contract met een nieuw tijdelijk contract in plaats van een vast diensverband. Een lid van een ondernemingsraad (OR) vraagt of dit geoorloofd is en wat dit betekent als de volgende contractverlenging aan de orde is.

Advies 2014-17 (A)

In de arbeidsovereenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen. Die voorwaarde houdt in dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden indien de bedrijfsarts die de aanstellingskeuring na ondertekening van de arbeidsovereenkomst uitvoert, de werknemer ongeschikt verklaart. Is dat toegestaan?

Advies 2014-16B (A)

Vraagsteller wil weten of er een boete opgelegd kan worden bij onterechte aanstellingskeuringen.

Advies 2014-16A

Een consultant vraagt wat een aanstellingskeuring voor een beroepschauffeur mag inhouden en welke informatie wel/niet met de werkgever mag worden gedeeld.

Advies 2014-11 (A)

Een vrouwelijke chauffeur heeft altijd voor bedrijf A gewerkt. Dit bedrijf wordt thans overgenomen door bedrijf B waarbij de werkzaamheden van de betreffende chauffeur wijzigen in rolstoelvervoer. De chauffeur had bij A al rugklachten en nu wil het overnemende bedrijf haar herkeuren. Een bedrijfsarts vraagt of dat mag.

Advies 2014-10 (A)

Vraagstelster wil weten of het gebruikelijk is dat de kosten voor een verplichte keuring door de keurling zelf worden voldaan.

Advies 2014-08 (A)

Vraagsteller kan vanwege diabetes niet in dienst treden bij Defensie. Hij ambieert een baan binnen de militaire muziek; werk dat hij al 10 jaar als zzp’er (zelfstandige zonder personeel) doet. Het betreffende militaire orkest wil hem graag aannemen, maar de keuringsarts geeft geen dispensatie voor het feit dat hij diabetes heeft.

Advies 2014-03 (A)

Vraagstelster heeft gesolliciteerd naar een deeltijdbaan als wijkverpleegkundige. Sinds een ernstige ziekte 12 jaar geleden heeft zij, bij te zware belasting van haar armen, last van vocht vasthouden. Na een periode in de WAO is zij weer met succes in deeltijd aan het werk.
Sollicitant vraagt zich af wat haar rechten en verplichtingen zijn en meer in het bijzonder of zij moet meewerken aan een medische keuring en wat de consequenties zijn als zij weigert.

Advies 2014-02

Een vrouw die solliciteert op een functie als vrijwilliger (aan de vrijwilligersfunctie zijn veiligheidsaspecten verbonden) heeft een uitnodiging ontvangen van de arbodienst voor een medische keuring. Bij de uitnodiging is een vragenlijst gevoegd, waarop ook wordt gevraagd naar medicijngebruik.

Advies 2014-01 (A)

Een bedrijfsarts is door een werkgever gevraagd om sollicitanten voor de functie van buschauffeur medisch te keuren. Hij wil weten op basis van welke bijzondere functie-eisen hij de sollicitanten moet keuren en waar daarover meer informatie te vinden is.