Advies 2014-01 (A)

Vraag

Een bedrijfsarts is door een werkgever gevraagd om sollicitanten voor de functie van buschauffeur medisch te keuren. Hij wil weten op basis van welke bijzondere functie-eisen hij de sollicitanten moet keuren en waar daarover meer informatie te vinden is. De werkgever leek namelijk veel meer te willen laten onderzoeken dan de bedrijfsarts in eerste instantie nodig achtte.

Antwoord

De bedrijfsarts is gewezen op de Wet medische keuringen (Wmk) en het Besluit aanstellingskeuringen. Daaruit vloeit onder meer voort dat aanstellingskeuringen alleen door een bedrijfsarts mogen worden verricht als aan de vervulling van de functie van buschauffeur en de daarbij behorende taken bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld. Is dat het geval, dan moet de potentiële werkgever (de keuringvrager) deze bijzondere eisen schriftelijk vastleggen. Voordat de keuringvrager die eisen, het doel van de keuring, de te stellen gezondheidsvragen en de medische onderzoeken welke mogen worden verricht schriftelijk vastlegt, moet hij daarover én over de rechtmatigheid van de keuring schriftelijk advies vragen aan een bedrijfsarts. Dit advies is niet nodig als dat al eerder met betrekking tot eenzelfde functie is verstrekt en de omstandigheden en de gangbare maatregelen ongewijzigd zijn gebleven of als er sprake is van een wettelijke regeling waarin een en ander al is uitgewerkt (zie onder meer artikel 4 lid 1 Wmk en artikel 3 Besluit aanstellingskeuringen).