Advies 2014-02

Vraag

Een vrouw die solliciteert op een functie als vrijwilliger (aan de vrijwilligersfunctie zijn veiligheidsaspecten verbonden) heeft een uitnodiging ontvangen van de arbodienst voor een medische keuring. Bij de uitnodiging is een vragenlijst gevoegd, waarop ook wordt gevraagd naar medicijngebruik. De sollicitant vreest dat als zij meldt dat zij bepaalde medicijnen slikt, zij niet als vrijwilliger wordt ‘aangesteld’. Zij vraagt zich af of zij haar medicijngebruik moet melden aan de keurend arts door beantwoording van de gezondheidsvragenlijst. Bovendien wil ze alleen een keuring ondergaan als er een reële kans bestaat dat zij wordt goedgekeurd.

Sollicitant is voorts bang dat de keurend arts een keuringsuitslag en de redenen daarvoor aan iedereen kan verstrekken en dat deze daarmee op straat komen te liggen.

Antwoord

Allereerst doet zich de vraag voor of de Wet op de medische keuringen (Wmk) wel van toepassing is en of de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen bevoegd is. Het gaat om een vrijwilligersfunctie en het lijkt er op dat er geen sprake is van keuring in verband met het aangaan of wijzigen van een arbeidsovereenkomst of aanstelling als bedoeld in artikel 1 Wmk.

Aan sollicitant is uitgelegd wanneer een aanstellingskeuring als bedoeld in de Wmk mag plaatsvinden. Sollicitant is verder gewezen op haar rechten en verplichtingen (onder meer informatie- en mededelingsplicht) indien wel sprake zou zijn van een aanstellingskeuring in de zin van de Wmk. Ook is zij geïnformeerd over de medische geheimhoudingsplicht van de keurend arts.

Sollicitant is geadviseerd om de (bijzondere) functie-eisen op te vragen en vervolgens die eisen en haar medicijngebruik te bespreken met haar huisarts.