Advies 2014-08 (A)

Vraag

Vraagsteller kan vanwege diabetes niet in dienst treden bij Defensie. Hij ambieert een baan binnen de militaire muziek; werk dat hij al 10 jaar als zzp’er (zelfstandige zonder personeel) doet. Het betreffende militaire orkest wil hem graag aannemen, maar de keuringsarts geeft geen dispensatie voor het feit dat hij diabetes heeft.

Antwoord

Uit de vraagstelling lijkt te volgen dat vraagsteller al 10 jaar als zzp’er voor de betreffende regimentsfanfare werkt. Onduidelijk is of zijn functie na indiensttreding bij Defensie wijzigt. Indien de functie voor en na indiensttreding volledig overeenkomt, is een aanstellingskeuring ingevolge de geldende wetgeving niet toegestaan.

Anders ligt het als de functie niet exact hetzelfde inhoudt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als zijn werkzaamheden als zzp’er uitsluitend gericht waren op het maken van muziek en andere daaraan verbonden activiteiten, terwijl hij bij indiensttreding bij Defensie ook geacht wordt inzetbaar te zijn voor andere (defensie)taken. In dat laatste geval kunnen voor de (bredere) functie waarop hij solliciteert bijzondere functie-eisen zijn gesteld op grond waarvan een aanstellingskeuring wel is toegestaan. Bij Defensie is dat vanwege het inzetbaarheidsvereiste meestal het geval.

Als een aanstellingskeuring noodzakelijk is, moet men vraagsteller daarover voorafgaande aan de sollicitatieprocedure informeren. Voorts hangt het van de aard van de bijzondere functie-eisen af of zijn ziekte een reden is om hem voor de betreffende functie af te keuren. Daarbij moet in het bijzonder de vraag beantwoord worden in hoeverre de betreffende vorm van diabetes een belemmering vormt voor het vervullen van de voor deze functie geldende bijzondere functie-eisen en of er in de praktijk mogelijkheden zijn om eventuele belemmeringen goed te ondervangen.