Advies 2014-16A

Vraag

Een consultant vraagt wat een aanstellingskeuring voor een beroepschauffeur mag inhouden en welke informatie wel/niet met de werkgever mag worden gedeeld. Hij constateert dat werkgevers in verband met de nieuwe eisen volgens de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid worden afgerekend op de kosten van het ziekteverzuim en ter voorkoming daarvan aanstellingskeuringen willen laten uitvoeren.

Antwoord

Een aanstellingskeuring is een medische keuring die plaatsvindt in het kader van een sollicitatieprocedure of in verband met een wijziging van de arbeidsverhouding. In de Wet op de medische keuringen (Wmk) is geregeld dat een aanstellingskeuring slechts mag plaatsvinden als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo is een aanstellingskeuring alleen toegestaan wanneer aan de vervulling van de functie, met het oog op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemer of van derden, bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld en de werkgever de risico’s niet kan wegnemen door andere maatregelen te treffen. Het doel van een aanstellingskeuring kan en mag niet zijn het risico op ziekteverzuim in te schatten en zo financiële risico’s bij de werkgever weg te nemen. Een (nieuwe) werkgever mag zelf nooit gezondheidsvragen stellen. Een keurend bedrijfsarts deelt voorts geen medische gegevens met een werkgever, maar koppelt uitsluitend terug in termen van: “geschikt”, “ongeschikt” of “onder voorwaarden”.

Beroepschauffeurs moeten iedere vijf jaar bij de verlenging van hun rijbewijs medisch worden gekeurd. Met het hebben van een rijbewijs voldoet de chauffeur aan de noodzakelijke eisen die aan de rijvaardigheid worden gesteld, inclusief de daaraan gekoppelde medische eisen. Een aanstellingskeuring om te bezien of een sollicitant voldoet aan de eisen voor de rijvaardigheid vormt een onevenredige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant en is daarmee in strijd met de Wmk. Als iemand een groot rijbewijs heeft, mag hij in beginsel rijden. Overigens heeft een sollicitant wel een mededelingsplicht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien zich na de laatste keuring in opdracht van het CBR medische calamiteiten hebben voorgedaan, zoals een epileptisch insult.

Anders kan het liggen indien aan de functie waarop wordt gesolliciteerd, bijzondere functie-eisen zijn gesteld (anders dan het hebben van een groot rijbewijs) die samenhangen met bijkomende werkzaamheden, zoals fysiek laden en lossen.