Advies 2014-26

Vraag

De adviesvrager heeft gesolliciteerd naar een functie waarvoor een aanstellingskeuring is vereist. Vervolgens heeft deze sollicitant zich teruggetrokken uit de procedure vanwege de angst om afgekeurd te worden. Die vrees kwam allereerst voort uit het feit dat de sollicitant een voedselallergie heeft. Dit zou mogelijk problemen kunnen opleveren, aangezien werknemers die de betreffende functie uitvoeren regelmatig ‘op het werk’ eten. Daarnaast had de fysiotherapeut aangegeven dat de sollicitant niet geschikt was voor de fysieke test. De keurende arts gaf echter achteraf aan dat hij het niet met de fysiotherapeut eens was. De sollicitant vraagt of het mogelijk is om op bovenstaande gronden te worden afgewezen.

Antwoord

Een aanstellingskeuring is uitsluitend toegestaan indien aan de vervulling van de functie en de daarbij behorende taken bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid moeten worden gesteld. Hieronder wordt begrepen de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de keurling en/of derden, terwijl de risico’s daarvan niet met gangbare maatregelen, overeenkomstig de stand der wetenschap en professionele dienstverlening, kunnen worden gereduceerd. In een geval als deze gelden de normale algemene eisen voor een aanstellingskeuring. Dat wil ondermeer zeggen dat er bijzondere functie-eisen moeten worden geformuleerd door de werkgever en dat deze tijdig voor de keuring aan de keurling schriftelijk informatie moet geven over doel van de keuring, de vragen die over de gezondheid worden gesteld en de medische onderzoeken die mogen worden verricht.

Los van de vraag of hier sprake is van een bijzondere functie-eis kan een allergie in zeldzame gevallen een zeer ernstige complicatie (anafylactische shock) geven. Niet in te schatten is wat het risico daarop voor de sollicitant in deze functie bij deze allergie is. Om dat te kunnen vast stellen is uitgebreid deskundig onderzoek en een oordeel van een allergoloog nodig.

Dat de fysiotherapeut aangaf dat de sollicitant niet fit genoeg was voor de fysieke test, is geen reden voor een afkeuring. Het oordeel van de keurend arts is namelijk doorslaggevend. Hij gaf aan dat de sollicitant wel fit genoeg was voor de fysieke test, dus de sollicitant zou op basis daarvan alsnog de fysieke test kunnen afleggen.