Adviezen 2015

Advies 2015-33

Een bedrijfsarts kreeg van een werkgever de vraag of hij een sollicitant wilde keuren. De betreffende kandidaat heeft een handicap. De sollicitant gaf aan dat de werkgever inzage mag hebben in zijn medische dossier. Voor de functie gelden geen specifieke functie-eisen, op basis waarvan de bedrijfsarts meent niet te mogen keuren. Handelt de bedrijfsarts correct?

Advies 2015-32

Een advocaat overweegt om als partner toe te treden tot de maatschap van een advocatenkantoor. Hij vraagt of het is toegestaan dat een arts, voorafgaand aan de toetreding tot de maatschap, toetst of hij (1) medisch geschikt is voor het ambt en (2) een verhoogd risico heeft op uitval door ziekte.

Achtergrond bij deze vraag: als de advocaat eenmaal partner is, zal hij geheel zelf beslissen over het aannemen of afhouden van zaken en aan niemand verantwoording afleggen. Hij ontvangt dan geen loon, maar een deel van de winst. Er bestaat ook geen recht op loon gedurende ziekte, de overige partners zullen zijn vaste inkomen gedurende het eerste ziektejaar doorbetalen.

Advies 2015-30

De vraagsteller wil weten of een huisarts of een (BIG-geregistreerde) (bedrijfs)fysiotherapeut een aanstellingskeuring mag verrichten.

Advies 2015-19

Een werknemer heeft in het verleden een aanstellingskeuring gehad in verband met zijn nieuwe functie. Voorafgaand aan deze keuring diende hij een formulier in te vullen, met daarin onder andere vragen over ziekteverzuim in het verleden. De werknemer heeft de aanstellingskeuring positief afgerond en ging de betreffende functie vervullen.

Anderhalf jaar na de aanstellingskeuring is de werknemer uitgevallen wegens medische klachten. De werknemer heeft aangegeven dat hij mogelijk onjuiste informatie heeft verstrekt, dan wel relevante informatie heeft achtergehouden tijdens de keuring. De werkgever vraagt of het mogelijk is om het formulier van de aanstellingskeuring in te zien of op een andere manier te achterhalen of werknemer onjuiste informatie heeft gegeven tijdens de aanstellingskeuring.

Advies 2015-13

Vraagsteller heeft na een sollicitatiegesprek van de werkgever vernomen dat zij de volgende dag een medische keuring diende te ondergaan. Ze wil weten of een dergelijke aanstellingskeuring uitgevoerd mag worden en hoe zij dient te handelen zonder haar aanstelling in gevaar te brengen.

Advies 2015-10

Vraagsteller wil weten of het toelaatbaar is om een aanstellingskeuring te verrichten gericht op vaccinatiestatus of serostatus voor mazelen bij sollicitanten voor functies, waarin veelvuldig patiƫntencontact plaatsvindt. Deze keuring zou worden verricht ter bescherming van derden (patiƫnten). Voorwaarde voor aanname zou dan zijn dat de sollicitant voldoende beschermd is door vaccinatie of door voldoende antistoffen.

Advies 2015-08 (A)

Vraagsteller werkt anderhalf jaar als verkoopmedewerker bij een meubelzaak en zijn contract loopt bijna af. De werkgever heeft aangegeven dat vraagsteller zich in de afgelopen anderhalf jaar een aantal keer heeft ziek gemeld. Hierdoor wil hij het contract alleen verlengen indien de vraagsteller eerst langsgaat bij de bedrijfsarts. Vraagsteller wil weten of hij aan werkgever moet aangeven dat een medische keuring niet van hem mag worden verwacht, met het risico dat zijn contract niet wordt verlengd.

Advies 2015-02

De vraagsteller solliciteerde voor een functie bij de luchtmobiele brigade. Daarvoor moest hij een medische keuring ondergaan. De keurend arts vertelde na afloop van de keuring mondeling aan de sollicitant dat hij was afgekeurd en dat hij aannam dat de sollicitant zich wilde terugtrekken uit de procedure.

De sollicitant heeft enkele dagen later contact opgenomen met de keuringsinstantie, omdat hij het niet eens was met de gang van zaken en met de mondeling meegedeelde keuringsuitslag. Deze instantie gaf aan dat het mogelijk is om binnen twee weken een herkeuring aan te vragen. Op de website van de CKA las de sollicitant dat dit binnen een week moet gebeuren. De sollicitant vraagt zich af of hij eerst op de formele schriftelijke keuringsuitslag moet wachten of dat de periode al is gaan lopen op het moment dat de keurend arts mondeling aan de sollicitant aangaf dat hij ongeschikt werd geacht voor de functie?

Advies 2015-01

Vallen stagiaires met een stage-overeenkomst onder de regels van de procedure voor aanstellingskeuringen van de Wet op de medische keuringen (Wmk)?