Advies 2015-01

Vraag

Vallen stagiaires met een stage-overeenkomst onder de regels van de procedure voor aanstellingskeuringen van de Wet op de medische keuringen (Wmk)?

Antwoord

Ja.
De regelgeving met betrekking tot aanstellingskeuringen in de Wmk is onder meer van toepassing op een burgerrechtelijke arbeidsverhouding die bij of krachtens de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering als dienstbetrekking wordt aangemerkt.

Stagiaires met een stage-overeenkomst vallen in beginsel onder artikel 4, eerste lid, onder g van de Ziektewet. Daarom vallen stagiaires met een stage-overeenkomst ook onder het regime van de Wmk. Dit is ook begrijpelijk. In het geval aan een functie bijzondere functie-eisen moeten worden gesteld (omdat dit voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de medewerker of derden noodzakelijk is), maakt het niet uit of de betrokken medewerker daadwerkelijk in loondienst is bij de betreffende werkgever, of een andere arbeidsverhouding heeft.