Advies 2015-02

Vraag

De vraagsteller solliciteerde voor een functie bij de luchtmobiele brigade. Daarvoor moest hij een medische keuring ondergaan. De keurend arts vertelde na afloop van de keuring mondeling aan de sollicitant dat hij was afgekeurd en dat hij aannam dat de sollicitant zich wilde terugtrekken uit de procedure.

De sollicitant heeft enkele dagen later contact opgenomen met de keuringsinstantie, omdat hij het niet eens was met de gang van zaken en met de mondeling meegedeelde keuringsuitslag. Deze instantie gaf aan dat het mogelijk is om binnen twee weken een herkeuring aan te vragen. Op de website van de CKA las de sollicitant dat dit binnen een week moet gebeuren. De sollicitant vraagt zich af of hij eerst op de formele schriftelijke keuringsuitslag moet wachten of dat de periode al is gaan lopen op het moment dat de keurend arts mondeling aan de sollicitant aangaf dat hij ongeschikt werd geacht voor de functie?

Antwoord

De Wet op de medische keuringen (Wmk) bepaalt dat herkeuring moet worden aangevraagd binnen een week nadat de keuringsuitslag bekend is gemaakt. 

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) adviseert om het zekere voor het onzekere te nemen en daarom, in afwachting van de definitieve schriftelijke uitslag van de keuring, alvast binnen een week na de mondeling meegedeelde keuringsuitslag ‘pro forma’ om een herkeuring te verzoeken. 

Overigens ging de keurend arts er direct vanuit dat de sollicitant zich zou terugtrekken uit de sollicitatieprocedure. De keurend arts had de sollicitant nadrukkelijk moeten wijzen op de mogelijkheid van een herkeuring. De CKA heeft de sollicitant gewezen op de mogelijkheid om later, na de herkeuring, een klacht in te dienen bij de CKA.