Advies 2015-13

Vraag

Vraagsteller heeft na een sollicitatiegesprek van de werkgever vernomen dat zij de volgende dag een medische keuring diende te ondergaan. Ze wil weten of een dergelijke aanstellingskeuring uitgevoerd mag worden en hoe zij dient te handelen zonder haar aanstelling in gevaar te brengen. 

Antwoord

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) heeft de sollicitant geadviseerd om vooraf/bij aanvang en zo nodig tijdens de medische keuring vragen c.q. opmerkingen te maken over het doel van deze medische keuring. Geadviseerd is om te vragen welke bijzondere functie-eisen er zijn ten aanzien van de functie, die een dergelijke medische keuring noodzakelijk maken en hoe het bureau omgaat met haar (medische) gegevens. Daarnaast kan de sollicitant vragen naar of een dergelijke medische keuring is toegestaan op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk). Dit kan ertoe leiden dat het bureau dat de medische keuring uitvoert, afziet van het onderzoek. Mocht het bureau alsnog een met het geldend recht strijdig medisch onderzoek uitvoeren dan kan de sollicitant een klacht indienen bij de CKA. Het is aan de sollicitant om een keuze te maken om al dan niet deel te nemen aan de aanstellingskeuring.

Overigens moet al in de vacaturetekst voor de functie zijn opgenomen dat een aanstellingskeuring onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure. De werkgever moet aangeven waarom de keuring plaatsvindt en wat de bedrijfsarts precies gaat onderzoeken. De werkgever moet de sollicitant er ook op wijzen dat hij/zij niet verplicht is de uitslag van de keuring met de werkgever te delen en dat deze het recht heeft om een herkeuring aan te vragen. Tot slot moet de werkgever de sollicitant er op attenderen dat het mogelijk is om bij de CKA een klacht in te dienen.