Advies 2016-03 (A)

Vraag

De vraagsteller dient in het kader van een medische keuring een vragenformulier over zijn gezondheid in te vullen. De vraagsteller vraagt zich af of hij verplicht is om op alle vragen een antwoord te geven, terwijl niet alle vragen relevant zijn voor die functie. Zo wordt in het vragenformulier gevraagd naar erfelijke ziektes.  

Antwoord

De voorwaarden voor het verrichten van een aanstellingskeuring en de procedurevoorschriften voor een aanstellingskeuring zijn nader uitgewerkt in de Wet op de medische keuringen (Wmk) en het Besluit aanstellingskeuringen. Een aanstellingskeuring mag alleen plaats vinden, indien aan de vervulling van de betreffende functie en de daarbij behorende taken bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld. De aanstellingskeuring moet worden verricht door een bedrijfsarts.
De aspirant werkgever heeft op grond van de Wmk de plicht om tijdig voor aanvang van de keuring de sollicitant op begrijpelijke wijze schriftelijk informatie te geven over het doel, de vragen en de onderzoeken bij de aanstellingskeuring. Ook is de werkgever verplicht om informatie te geven over de rechten van de sollicitant bij de keuring: het recht op herkeuring en het recht om een klacht over de aanstellingskeuring in te dienen bij de CKA.
Daarnaast is ook de keurende arts verplicht na te gaan of de te keuren sollicitant alle vereiste informatie heeft ontvangen en begrepen. Mocht de sollicitant concrete vragen hebben waarop precies wordt gekeurd, dan kan hij deze vragen voorafgaand aan de keuring aan de keurende arts stellen. De keuringsarts dient de keuringseisen toe te lichten.

De vraagsteller had, gelet op het voorgaande, vooraf geïnformeerd moeten worden. Hij doet er verstandig aan om alsnog informatie in te winnen bij de keurende arts.
Alleen deze arts mag gezondheidsvragen stellen die in relatie staan tot de bijzondere functie-eisen. Vraagsteller is niet verplicht tot het beantwoorden van medische vragen (ook niet in een vragenformulier), die geen betrekking hebben op de bijzondere functie-eisen.