Advies 2016-14

Vraag

Vraagsteller werkt sinds bijna 2 jaar als wijkverpleegkundige op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkgever biedt haar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan (voor dezelfde functie) op voorwaarde dat zij met goed gevolg door een medische keuring komt. Zij heeft daarvoor een uitnodiging ontvangen. Zij wil weten of de werkgever haar zomaar kan verplichten om een medische keuring te ondergaan.  

Antwoord

Een eventuele aanstellingskeuring dient plaats te vinden alvorens de werknemer in dienst treedt bij de aspirant werkgever. Niet relevant is of het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd betreft. Indien het om een contractverlenging voor dezelfde functie gaat, mag dus geen (nieuwe) medische keuring plaatsvinden. Dit kan anders zijn indien sprake is van een nieuw contract in verband met een nieuwe functie bij dezelfde werkgever (bij functiewijziging). 

Overigens mag een medische keuring alleen plaatsvinden door een bedrijfsarts, indien aan de vervulling van de betreffende functie en de daarbij behorende taken bijzondere functie-eisen op het punt van medische geschiktheid moeten worden gesteld. Is er geen sprake van bijzondere functie-eisen, dan mag de werkgever de sollicitant/werknemer niet medisch laten keuren.

Het is aan de vraagsteller om een keuze te maken om al dan niet deel te nemen aan de medische keuring. Deze vraagsteller is geadviseerd om – indien zij besluit zich wel medisch te laten keuren - naar aanleiding van de uitnodiging te vragen waarom zij alsnog een medische keuring moet ondergaan na twee jaar dienstijd en welke bijzondere functie-eisen er zijn. Daarnaast kan vraagsteller polsen of een dergelijke medische keuring wel is toegestaan op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk). Dit kan ertoe leiden dat de werkgever c.q. bedrijfsarts die de medische keuring uitvoert, afziet van het onderzoek. Mocht de keurende arts alsnog een met het geldend recht strijdig medisch onderzoek uitvoeren dan kan de vraagsteller een klacht indienen bij de CKA tegen de bedrijfsarts en/of werkgever.