Advies 2016-16

Vraag

De vraagsteller heeft medewerkers in dienst met een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht die hij in Frankrijk te werk wil stellen. De Franse arbeidsinspectie stelt op grond van bepaling R.1262-10 van het Franse wetboek dat hij zijn medewerkers een medisch onderzoek moet laten ondergaan. Op grond van deze bepaling moet de werkgever zijn medewerkers (voor aanvang van het contract) een medisch onderzoek aanbieden, tenzij hij in staat is om te bewijzen dat zijn medewerkers gelijkwaardig medisch toezicht genieten in het land waarvandaan er gedetacheerd wordt. Het gevraagde omvat het medisch onderzoek (en eventuele periodieke onderzoeken) en de opleiding en preventie van medewerkers op het gebied van gezondheid.

De vraagsteller vraagt of dit verenigbaar is met de Wet op de medische keuringen (Wmk) en gelet daarop of de Franse arbeidsinspectie dit van hem mag vragen.  

Antwoord

Door het laten verrichten van een dergelijke keuring handelt de vraagsteller niet in strijd met de Wmk. De CKA gaat er daarbij vanuit dat de keuring geen aanstellingskeuring is c.q. als zodanig wordt gebruikt ofwel dat werknemers niet goed– of afgekeurd kunnen worden.

De medische keuring op grond van artikel R.1262-10 van het Franse wetboek lijkt op een verplichte intredekeuring op grond van de Franse arbeidsomstandighedenwet. Deze heeft tot doel om werknemers met een arbeidsovereenkomst naar niet-Frans recht dezelfde bescherming te bieden als een medewerker met een arbeidsovereenkomst naar Frans recht.
Indien de vraagsteller geen verplicht medisch onderzoek wil laten uitvoeren dan dient hij te bewijzen dat de medewerkers gelijkwaardig medisch toezicht genieten in Nederland. De vraagsteller kan mogelijk volstaan met een verklaring van zijn arbodienst in Nederland. In de verklaring dient de bedrijfsarts op te nemen dat de medewerkers dezelfde medische bescherming genieten als in Frankrijk en de medewerkers daarbij in Nederland bij de vraagsteller recht hebben op een periodiek medisch onderzoek door een bedrijfsarts. De vraagsteller moet overigens dan wel op grond van Franse wetgeving de mogelijkheid bieden tot een (intrede)keuring.

Verder kan de vraagsteller verklaren dat er op grond van de Nederlandse wetgeving voor de betreffende functie geen sprake is van bijzondere functie-eisen op het punt van medische geschiktheid op basis waarvan de werknemer voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst mag worden goed- of afgekeurd voor de betreffende functie.

Het is echter aan de Franse arbeidsinspectie om te bepalen of een dergelijke verklaring afdoende is. Vraagsteller doet er verstandig aan om hierover in contact te treden met de Franse arbeidsinspectie en de inhoud van de oplossing met de inspectie te bespreken. Er van uitgaande dat er ook andere buitenlandse bedrijven in Frankrijk actief zijn, is de verwachting dat de Franse overheid op dat gebied uitvoeringsbeleid of richtlijnen heeft ontwikkeld.