Advies 2016-26

Vraag

Vraagsteller is 15 jaar in dienst bij zijn werkgever. Hij heeft 12 jaar als monteur gewerkt. Daarna heeft hij een kantoorfunctie gekregen, laatst als hoofd. Vraagsteller is ruim een half jaar geleden ziek geworden en is inmiddels door de bedrijfsarts beter verklaard voor de functie als hoofd. 

Tien weken na de eerste ziekmelding is in samenspraak met de bedrijfsarts afgesproken dat de vraagsteller in zijn functie als hoofd kan re-integreren. De werkgever heeft daaraan niet meegewerkt. De werkgever heeft volgens de vraagsteller getracht hem te ontslaan, maar nadat hij een advocaat in de arm had genomen heeft de werkgever daarvan afgezien. De werkgever heeft de vraagsteller een functie als monteur aangeboden. Volgens de vraagsteller is dat een bewuste keuze van de werkgever geweest omdat hij gelet op zijn (medische) beperking deze functie niet meer kan uitoefenen. De functie als monteur oefent de vraagsteller al 15 jaar niet meer uit. De werkgever heeft daarbij aangegeven dat de functie als hoofd is komen te vervallen. De vraagsteller stelt dat de werkzaamheden behorende bij de functie als hoofd verdeeld zijn over collega’s die pas in dienst zijn genomen. 

De werkgever wil een Functionele mogelijkhedenlijst (FML) laten opstellen van de vraagsteller voor de functie monteur. De bedrijfsarts heeft geweigerd hieraan mee te werken. De bedrijfsarts is van mening dat de werkgever een aanstellingskeuring dient te verrichten. Nu de bedrijfsarts niet wil meewerken aan de FML, heeft de werkgever een ander bureau de opdracht gegeven om een FML op te stellen. Werkgever stelt dat de vraagsteller verplicht is om aan een FML mee te werken.
Vraagsteller wil niet meewerken aan een MFL, maar wil ook geen aanstellingskeuring. Vraagsteller stelt dat het in zijn branche niet gebruikelijk is om een aanstellingskeuring te verrichten. 

Vraagsteller vraagt of hij verplicht moet deelnemen aan een FML dan wel een aanstellingskeuring, omdat hij al 100% beter is verklaard door de bedrijfsarts. Daarnaast vraagt de vraagsteller of de werkgever hem kan verplichten tot het uitoefenen van een andere functie.  

Antwoord

In het kader van de re-integratie kan de bedrijfsarts een inzetbaarheidsprofiel (IZP) opstellen. Met het IZP brengt de bedrijfsarts de belastbaarheid van de werknemer in kaart. Aan een IZP dient vraagsteller wel mee te werken. De bedrijfsarts stelt daarentegen geen Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) meer op. De verzekeringsarts van het UWV maakt gebruik van de FML als onderdeel van het Claim Beoordeling en Borging Systeem (CBBS) van het UWV. Het is een instrument van verzekeringsartsen voor de claimbeoordeling in het kader van arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bij re-integratie heeft de vraagsteller niet te maken met een FML, maar met een IZP. Wel is het IZP afgeleid van de FML.

Terugkomend op de situatie van de vraagsteller is het volgende meegedeeld:
 1. Een andere functie
  Bij en na de ziekmelding eind 2015 heeft de werkgever de verplichting om in eerste instantie vraagsteller te laten re-integreren in zijn functie als hoofd. De werkgever mag niet zomaar van de gelegenheid gebruik maken om de functie op te heffen en de werkzaamheden die bij de functie thuishoren definitief te verdelen over (nieuw aangenomen) personeelsleden. Zeker nu de vraagsteller door de bedrijfsarts geschikt bevonden is voor zijn eigen functie. Vraagsteller is geadviseerd om zijn eigen functie op te eisen en een tewerkstelling te vorderen. Een re-integratie naar een andere functie is in zijn situatie pas aan de orde als zijn functie niet meer beschikbaar is en hij nog arbeidsongeschikt zou zijn. In dat geval kan wel van de vraagsteller gevraagd worden om te re-integreren naar een andere functie.  
   
 2. De aanstellingskeuring
  Voor zoverre de CKA kan nagaan, vindt in deze situatie geen aanstellingskeuring in de zin van de Wet op de medische keuringen (Wmk) plaats. Vraagsteller hoeft niet mee te werken aan een dergelijk onderzoek, maar het is aan hem om een keuze te maken om al dan niet mee te werken. Ook hoeft hij niet in te stemmen met de overdracht van zijn medische gegevens. Een aanstellingskeuring in de zin van de Wmk is pas aan de orde als er voor de functie bijzondere functie-eisen gelden. Hij dient in dat geval geïnformeerd te worden over o.a. het doel van de aanstellingskeuring en zijn daarbij behorende rechten.
   
 3. Het inzetten van instrumenten in het kader van re-integratie
  Het inzetten van IZP, MFL of andere instrumenten in het kader van de re-integratie van vraagsteller lijken in zijn geval niet aan de orde te zijn. De bedrijfsarts heeft correct gehandeld door niet mee te werken aan het verzoek van de werkgever om een FML op te stellen.
   
 4. Een Deskundigenoordeel
  Gelet op punten 1 t/m 3 is aan de vraagsteller geadviseerd om eventueel een Deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV, over de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie in zijn eigen functie dan wel andere passende werkzaamheden binnen het bedrijf in het kader van de Wet verbetering poortwachter. 
   
 5. Klacht indienen bij de CKA
  Voor de volledigheid is gemeld dat vraagsteller een klacht bij de Commissie Klachtenbehandeling (CKA) kan indienen over de gang van zaken betreffende de aanstellingskeuring.