Advies 2016-35

Vraag

De adviesaanvrager heeft gesolliciteerd naar de functie van ambulance-medewerker. In dat kader heeft de medewerker een uitnodiging ontvangen voor een medische keuring. Hij heeft in het verleden nekklachten gehad na een auto-ongeluk. Hij vraagt zich af in hoeverre hij in zijn keuring daarover informatie moet verstrekken. De adviesaanvrager heeft al een arbeidsovereenkomst getekend.

Antwoord

Voor de beantwoording van de vraag is het relevant om te weten of de keuring die vraagsteller dient te ondergaan een aanstellingskeuring is in de zin van de Wet op de medische keuring (Wmk). De adviesaanvrager heeft al een arbeidsovereenkomst getekend. Van een aanstellingskeuring keuring kan op grond van de Wmk dan formeel geen sprake zijn. Een aanstellingskeuring is het sluitstuk in een sollicitatieprocedure. Deze keuring wordt uitgevoerd nadat duidelijk is geworden dat aspirant werkgever ‘voornemens’ is om de sollicitant aan te nemen. De adviesaanvrager heeft inmiddels een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst gesloten met de werkgever. Met andere woorden de vraagsteller is inmiddels aangenomen.

Geadviseerd is om contact op te menen met de bedrijfsarts om informatie op te vragen over het doel van de keuring. Het is in de fase nog niet uitgesloten dat er sprake kan zijn van een ander soort keuring, bijvoorbeeld een intredekeuring. Het is echter ook niet uitgelsloten dat de werkgever mogelijk abusievelijk de arbeidsovereenkomst te vroeg aangeboden heeft en dat de bedrijfsarts daarvan niet op de hoogte is. De keuring heeft dan geen gevolgen voor de arbeidsovereenkomst, omdat hier geen sprake meer kan zijn van een aanstellingskeuring in de zin van de Wmk.

Ten aanzien van de mededelingsplicht in de sollicitatieprocedure is het volgende aan de vraagsteller geadviseerd. De vraagsteller heeft een mededelingsplicht ten aanzien van arbeidsbeperkingen/ ziekten waarvan hij weet of behoort te weten dat deze hem ongeschikt maken voor een goede vervulling van de functie. Indien de adviesaanvrager van mening is dat de ziekte of het gebrek geen belemmering vormt voor het uitoefenen van de betreffende functie, dan hoeft hij daarvan geen mededeling te doen. Dat kan wellicht anders zijn als de vraagsteller weet dat (op korte termijn) door het verloop van de ziekte/ het gebrek zich wel beperkingen kunnen voordoen.