Adviezen 2017

Advies 2017-41

Een medewerker, tevens OR-lid, van een bedrijf dat steigers opbouwt en isolatie- en asbestwerkzaamheden verricht, vraagt de CKA of voor de functies steigerbouwer, isoleerder en asbest verwijderaar aanstellingskeuringen mogen worden uitgevoerd.

Advies 2017-39

Een medewerker met de functie (brand)veiligheidskundige bij een industrieel bedrijf, vraagt de CKA naar de wettelijke grondslag voor een pers-/ademluchtkeuring.

Advies 2017-31

Een internationaal georiënteerd bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie wordt bij externe audits gevraagd naar het feit of de medewerkers in het kader van voedselveiligheid een gezondheidsverklaring hebben afgegeven. Deze verklaring heeft niet met de functie-eisen te maken, maar uitsluitend met de voedselveiligheid. Het bedrijf kan een aantekening krijgen, als het geen gezondheidsverklaringen heeft. De reden dat het bedrijf de verklaringen niet heeft is vanwege de privacywetgeving. Mag het bedrijf nu wel of niet aan medewerkers om een gezondheidsverklaring vragen?

Advies 2017-29

Een deel van de sollicitatieprocedure is een online persoonlijkheidstest, waarin onder andere stellingen in de trant van "Ik ben onzeker", "Ik vind dat ik er niet toe doe" en "Het leven geeft mij voldoening" moeten worden beantwoord. Alleen kandidaten met een score van 5 of hoger (maximumscore: 10) worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit leidt tot de vragen: In hoeverre mogen in een psychologische test vragen over de gezondheid worden gesteld? Aan welke eisen moet zo’n test voldoen?

Advies 2017-28

Een belangenbehartiger stelt de navolgende vragen over de mededelingsplicht bij sollicitatie: Moet een sollicitant met gezondheidsproblemen, die haar kunnen belemmeren om essentiële taken van de toekomstige functie uit te voeren, de aspirant werkgever daarover informeren? Wat is de rechtsgrond van deze mededelingsplicht?

Advies 2017-25

Adviesvrager is werkzaam als arbeidsdeskundige. Hij wil weten hoe lang een Functionele mogelijkhedenlijst (FML) maximaal geldig is en waar dit is geregeld.

Advies 2017-18

Adviesvrager is werkzaam bij een universitair medisch centrum. Een klant van de adviesvrager heeft het voornemen een aanstellingskeuring in te stellen voor nieuwe dierverzorgers. Volgens de adviesaanvrager treden er allergische reacties op ten gevolge van blootstelling aan biologische agentia. Het verbeteren van de afzuiging en de toepassing van speciale bakken hebben niet kunnen voorkomen dat er dergelijke allergische reacties optreden. Adviesvrager vraagt zich af of in dit kader een aanstellingskeuring haalbaar is.

Advies 2017-08

Na drie tijdelijke contracten in twee jaar is adviesvrager in vaste dienst getreden bij haar werkgever. De werkgever had een formulier overhandigd over een gezondheidsverklaring voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van de verzekeraar. De werkgever vraagt haar het formulier in te vullen en te ondertekenen. Hierin staan vragen over drank-, drugs- en rookgewoonten en vragen over klachten, aandoeningen en ziektes van geestelijke en lichamelijke aard.
Volgens adviesvrager is het de werkgever die voor haar een verzekering afsluit. De werkgever heeft te kennen gegeven dat als adviesvrager geen gezondheidsverklaring afgeeft, zij niet wordt uitbetaald bij ziekte.

Advies 2017-07

Vraagsteller is al 1,5 jaar als uitzendkracht werkzaam bij de werkgever. Deze wil hem een vast dienstverband aanbieden. De werkgever stelt een aanstellingskeuring wel als voorwaarde voor het aanbieden van een dienstverband.

Advies 2017-06 (A)

De vraagsteller is diabetes patiënt. Hij vraagt zich af of hij dit tijdens zijn sollicitatie moet melden.

Advies 2017-05

De adviesvrager wil weten in hoeverre hijskraanmachinisten nog verplicht zijn om te voldoen aan medische eisen. Volgens adviesvrager bestaat er geen verplichting tot het keuren van hijskraanmachinisten. Adviesvrager gaat gevoelsmatig ervan uit dat hijskraanmachinisten aan specifieke (gezondheids-)eisen moeten voldoen.

Advies 2017-04

Adviesvrager solliciteert naar een functie als stewardess en wil weten of zij tijdens de aanstellingskeuring moet aangeven dat zij slaapapneu heeft.

Advies 2017-03

De adviesvrager werkt bij een arbodienst. Zij wil weten of er een aanstellingskeuring verricht mag worden voor een beroepschauffeur waarvoor een Chauffeurskaart verplicht is.

Advies 2017-02

De adviesvrager deelt mee dat in het concept arbobeleid van de werkgever voor de komende jaren de volgende passage is opgenomen: "In plaats van een aanstellingskeuring kan een nulpago worden afgenomen, waarin de status van de medewerker bij indiensttreding wordt vastgelegd. Aan de hand daarvan kan naderhand worden nagegaan of de werkzaamheden invloed hebben op de gezondheid van de medewerker."

Advies 2017-01

Volgens adviesaanvrager worden binnen de ambulancezorg medewerkers onderworpen aan een Periodieke Arbeidskundige Monitor (PAM-keuring). Deze keuring omvat een medische vragenlijst, biometrische keuring en een fysieke test. De medische vragenlijst bevat vragen over de algemene gezondheidstoestand. Volgens adviesaanvrager worden er vragen gesteld die niet relevant zijn gelet op doel en aard van de PAM-keuring. Zo wordt er gevraagd naar geslachtsziekte, tumoren en familie. Dergelijke vragen maken, volgens adviesaanvrager, een (onnodige) inbreuk op zijn privacy. Adviesaanvrager wil weten of hij verplicht is om dergelijke vragen te beantwoorden.