Advies 2017-02

Vraag

De adviesvrager deelt mee dat in het concept arbobeleid van de werkgever voor de komende jaren de volgende passage is opgenomen: "In plaats van een aanstellingskeuring kan een nulpago worden afgenomen, waarin de status van de medewerker bij indiensttreding wordt vastgelegd. Aan de hand daarvan kan naderhand worden nagegaan of de werkzaamheden invloed hebben op de gezondheid van de medewerker."

De Ondernemingsraad (OR) heeft twijfels of dit wel is toegestaan en of het strookt met de uitgangspunten van de Wet op de medische keuringen (Wmk). De OR verwacht dat het bij het aanstellen van het personeel een afwegingspunt zal vormen en als gevolg daarvan tijdens het sollicitatiegesprek vragen zullen worden gesteld over deelname aan een nulpago. Een sollicitant die weigert een antwoord te geven op vragen over nulpago kan worden uitgesloten van verdere deelname aan het sollicitatieproces. Het is volgens de adviesvrager formeel wellicht geen aanstellingskeuring in de zin van de Wmk, maar het kan drempelverhogend werken. De adviesvrager wil weten hoe de OR dient te handelen.

Antwoord

Uit de verstrekte informatie leidt de CKA af dat het niet om een aanstellingskeuring gaat, maar om een Preventief Medisch Onderzoek (PMO, voorheen PAGO) dat op basis van artikel 18 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) door de werkgever aan diens werknemers behoort te worden aangeboden. Een meting in dat kader is niets anders dan een meting over de actuele stand van zaken met betrekking tot de gezondheid van een medewerker. Daaraan is een risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E) voorafgegaan. Bij de RI&E worden de risicofactoren in de arbeid bepaald voor de gezondheid van de betreffende medewerker. Het PMO is er om vast te stellen of en in welke aard en wijze, die risicofactoren reeds hebben geleid tot het optreden van gezondheidsschade bij die medewerker. Een meting in het kader van een PMO is uitdrukkelijk alleen bestemd voor de medewerker zelf. Het PMO in het geval van de vraagsteller is niet aan te merken als een aanstellingskeuring in de zin van de Wmk, omdat het een vrijwillig onderzoek is is en niet gaat over het aangaan of wijzigen van een arbeidsverhouding. Een medewerker kan pas voor een PMO worden uitgenodigd nadat hij in die functie is aangesteld. Omdat het PMO een vrijwillig onderzoek is voor in dienst zijnde medewerkers mogen er in een sollicitatieprocedure derhalve ook geen inhoudelijke vragen over worden gesteld. De werkgever dient de regels van de Arbowet daarin te volgen.