Advies 2017-07

Vraag

Vraagsteller is al 1,5 jaar als uitzendkracht werkzaam bij de werkgever. Deze wil hem een vast dienstverband aanbieden. De werkgever stelt een aanstellingskeuring wel als voorwaarde voor het aanbieden van een dienstverband.

Antwoord

Indien adviesvrager als uitzendkracht al ruime ervaring heeft opgedaan met de werkzaamheden verbonden aan een bepaalde functie voordat hij daarnaar solliciteert, terwijl de functie vóór en na in dienst treden overeenkomt, is een aanstellingskeuring op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) niet toegestaan. De betreffende medewerker heeft al als uitzendkracht gewerkt in de functie en in de praktijk is van zijn geschiktheid gebleken. Het keuren na gebleken geschiktheid strookt niet met het uitgangspunt van de Wmk. Het wettelijk uitgangspunt is dat uitsluitend mag worden gekeurd voorafgaande aan de aanstelling in de betreffende functie. Het opnieuw keuren is in het geval van adviesvrager niet noodzakelijk of proportioneel gelet op gebleken geschiktheid en zal onevenredige inbreuk betekenen op de persoonlijke levenssfeer van de adviesaanvrager.