Advies 2017-18

Vraag

Adviesvrager is werkzaam bij een universitair medisch centrum. Een klant van de adviesvrager heeft het voornemen een aanstellingskeuring in te stellen voor nieuwe dierverzorgers. Volgens de adviesaanvrager treden er allergische reacties op ten gevolge van blootstelling aan biologische agentia. Het verbeteren van de afzuiging en de toepassing van speciale bakken hebben niet kunnen voorkomen dat er dergelijke allergische reacties optreden. Adviesvrager vraagt zich af of in dit kader een aanstellingskeuring haalbaar is.

Antwoord

Op basis van de bij de CKA bekende informatie is niet duidelijk of de reacties worden veroorzaakt door een allergeen of een irriterende (hulp)stof. De adviesvrager kan daarom niet zonder meer overgaan tot een aanstellingskeuring. Hij dient overeenkomstig de ‘Leidraad aanstellingskeuring’ te bepalen of in dit geval een aanstellingskeuring mogelijk is. Dat zal onder meer betekenen dat hij moet nagaan wat de bron van de reactie is (risico-inventarisatie en -evaluatie). Dan kan er gekeken worden of de oorzaak bij de bron aangepakt kan worden of door toepassen van beschermingsmiddelen kan worden voorkomen, dan wel tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd kan worden. Rekening houdend met de frequentie van dergelijke reacties lijkt de eerstgenoemde aanpak de beste methode. In dat kader wordt adviesvrager geadviseerd om contact op te nemen met de polikliniek arbeidsdermatologie van zijn eigen organisatie of van een ander universitair medisch centrum om de bron van de reacties te achterhalen.

De CKA heeft reeds eerder in een vergelijkbare situatie geadviseerd. De adviesvrager is geadviseerd om kennis te nemen te nemen van advies 2014-09.