Advies 2018-39

Vraag

Mag een sollicitant opnieuw medisch gekeurd worden, vanwege het tijdsverloop tussen de eerdere aanstellingskeuring en de feitelijke aanvang van de aanstelling?

 

Antwoord

Artikel 4, eerste lid, van de Wet de op medische keuringen (Wmk), in samenhang met artikel 3, eerste lid, van het Besluit aanstellingskeuringen bepaalt dat een aanstellingskeuring alleen mag plaatsvinden, indien aan de vervulling van de betreffende functie en de daarbij behorende taken bijzondere functie-eisen op het punt van medische geschiktheid moeten worden gesteld.

Deze gegevens mogen op grond van artikel 7:464 BW, tweede lid zo lang worden bewaard als voor het beoogde doel (de beoordeling van de geschiktheid voor de functie, gelet op de bijzondere functie-eisen op het punt van medische geschiktheid), noodzakelijk is te achten. Daarnaast kan aan de uitslag van een aanstellingskeuring slechts gedurende een beperkte termijn waarde worden toegekend. Hoe lang de uitslag van een aanstellingskeuring geldig is, hangt mede af van:


  • de scope van de keuring gelet op de bijzondere functie-eisen op het punt van medische geschiktheid
  • hoe groot de kans is dat er in de periode na de aanstellingskeuring iets voorvalt waardoor de uitslag van de initiële keuring niet meer van waarde is.

De Wmk voorziet niet in een algemene termijn voor de geldigheid van de uitslag van een aanstellingskeuring. De termijn zal per specifiek geval moeten worden bepaald.

Op basis van de Wmk is er geen formele beperking om de betrokkene opnieuw te laten keuren als vastgesteld wordt dat aan de uitslag van de initiële keuring geen waarde meer kan worden gehecht. Gelet op het uitgangspunt van de Wmk, dient in een dergelijk geval wel te worden nagegaan of een volledige keuring noodzakelijk is.

De CKA adviseert om eerst een inhoudelijk oordeel te vormen over de vraag ‘waarom zou de uitslag van de initiële keuring niet meer van waarde zijn?’.

Indien de werkgever tot het oordeel komt dat de initiële keuring geen waarde meer heeft en daardoor een nieuwe aanstellingskeuring noodzakelijk is, kan de werkgever opnieuw overgaan tot het keuren van de sollicitant, voor zover mogelijk in een beperkte(re) vorm. Hierbij gelden dan onverkort de voorwaarden op grond van de Wmk en het recht op herkeuring.