Jaarverslagen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Het jaarverslag van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) verschaft inzicht in de wijze waarop de CKA invulling heeft gegeven aan haar taken op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk).