Achtergrond: CKA, financiering/evaluatie door SZW en samenstelling

Sollicitatiegesprek

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

De CKA is actief sinds de inwerkingtreding van het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen in 2001. Sinds 2012 is de CKA een SER-commissie; voordien werd de CKA gefaciliteerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Meer informatie

Financiering en evaluatie door SZW

De werkzaamheden van de CKA worden ondersteund door de Sociaal-Economische Raad (SER). Hiervoor ontvangt de SER een jaarlijkse vaste bijdrage van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gelijktijdig met de wijziging van de regelgeving in 2012 is bepaald dat in het vierde jaar na inwerkingtreding daarvan een evaluatie van de gewijzigde regelgeving zal plaatsvinden. In de tweede helft van 2015 heeft het ministerie van SZW de CKA en de SER geïnformeerd over deze evaluatie en de wijze waarop deze zal worden uitgevoerd. CKA en SER hebben uiteraard hun volledige medewerking toegezegd. De evaluatie vindt plaats in de periode maart tot en met juni 2016.

Samenstelling CKA

De CKA bestaat uit drie onafhankelijke leden (bedrijfsartsen en/of juristen), een lid benoemd op voordracht van de werkgeversorganisaties en een lid benoemd op voordracht van de werknemersorganisaties, en hun plaatsvervangers.

In 2015 is de samenstelling van de CKA gewijzigd.
Op respectievelijk 2 april en 1 oktober 2015 zijn mevrouw mr. C.W.G. (Ceciel) Rayer (onafhankelijk plaatsvervangend lid) en mevrouw mr. drs. C.M.F. (Karien) van Roessel (plaatsvervangend voorzitter / onafhankelijk lid) teruggetreden. De CKA is hen zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet en deskundigheid.
Prof. dr. J.R. (Han) Anema is per 1 oktober 2015 voorzitter en prof. mr. W.H.A.C.M. (Willem) Bouwens plaatsvervangend voorzitter van de CKA.
Het SER-secretariaat ondersteunt de CKA. Per 2 april 2015 heeft secretaris mr. R.C. (René) Gilhuijs zijn taken overgedragen aan mevrouw mr. M.J.M. (Mirjam) Bach.

Meer informatie