Communicatie

Solliciteren? Vraagt de werkgever naar uw gezondheid? Dan hoeft u niet te antwoorden. Weet wat uw rechten zijn!

Publiciteitscampagne 2015 door Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

Het doel van deze korte campagne in het najaar van 2015 was om te informeren over de reikwijdte van een aanstellingskeuring en belanghebbenden meer gedetailleerde informatie over aanstellingskeuringen te geven (zoals het inwinnen van advies en indienen van een klacht). Voor de campagne werden radiospots (zie rechter kader) ingezet, evenals een LinkedIn campagne, banners en freepublicity en is de CKA-website aangepast.

De radioboodschappen hebben geleid tot een groter bewustzijn van het feit dat niet zomaar gekeurd mag worden. De LinkedIn-campagne met meer specifieke boodschappen gericht op specifieke doelgroepen, leidt er vooral bij professionals toe dat men zich nader informeert (d.m.v. doorklikken).

De basisboodschap ‘keuren mag niet, tenzij..’ heeft er toe geleid dat meer leden van de doelgroep dit weten. Niettemin is nog 63 procent van de werkgevers in de veronderstelling dat keuren mag, of alleen niet mag als de kandidaat bezwaar heeft. Bij werknemers is dit percentage 50 procent. Je zou kunnen zeggen dat men de ‘klok heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt’. De meerderheid weet dat aanstellingskeuringen niet ‘zomaar’ mogen worden uitgevoerd maar veronderstelt in veel gevallen dat het initiatief om bezwaar te maken bij de sollicitant ligt. Dat kan gemakkelijk tot misverstanden leiden en daardoor tot uitvoering van ongeoorloofde aanstellingskeuringen. De genoemde cijfers zijn afkomstig van de nul- en de één-meting, die zijn uitgevoerd in het kader van de publiciteitscampagne.

Op grond van deze ervaring zal de CKA in 2016 de communicatie voortzetten en daarbij focussen op de doelgroep werkgevers en hun intermediairs (belangenorganisaties). Het is van belang om de boodschap, dat aanstellingskeuringen écht alleen in uitzonderingsgevallen zijn toegestaan en dat dit niet afhankelijk is van bezwaar van de sollicitant, te blijven uitdragen. Daarbij zou de inzet van Linkedin een sterk hulpmiddel kunnen zijn. In het verlengde daarvan zal de CKA de informatiefunctie meer benadrukken en vergemakkelijken door een nog beter bereikbare, informele en directe informatiemogelijkheid te creëren. Deze bestaat gedeeltelijk al, door de in 2015 op de website geplaatste vereenvoudigde vraag/antwoord- mogelijkheid op de website. Deze wordt verbeterd en uitgebreid. Daarnaast wordt ook het telefonisch stellen en snel beantwoorden van vragen nog meer gestimuleerd. Monitoring van de effecten daarvan door een nieuwe meting van kennis en houding ten aanzien van aanstellingskeuringen in 2016 lijkt wenselijk.

Deelname aan externe bijeenkomsten

In 2015 hebben leden van de CKA een duopresentatie gegeven over de Wet op de medische keuringen (Wmk) en de Wet Gelijke behandeling op grond van Handicap en Chronische Ziekte tijdens een symposium transportgeneeskunde voor bedrijfs- en keuringsartsen.

Daarnaast hebben twee leden van de CKA een vergadering bijgewoond van het Vervoersgeneeskundig Samenwerkingsverband (VGSV). In dit platform werken bedrijfsartsen en andere deskundigen samen ter bevordering van de veiligheid in het vervoer.

Verder hebben een aantal leden en het secretariaat van de CKA de Bedrijfsgeneeskundige dagen (BG-dagen) van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) bijgewoond.

Tot slot heeft de CKA (met een stand) deelgenomen aan een aantal beurzen en congressen gericht op ondernemingsraden.

Meer informatie