Update Leidraad aanstellingskeuringen

Onderzoek met microscoop

Bedrijfsartsen maken bij de uitvoering van hun werkzaamheden onder andere gebruik van de ‘Leidraad aanstellingskeuringen’ (Leidraad). Ook de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) gebruikt de Leidraad, met name bij haar adviezen en klachtenbeoordeling.

De Leidraad beoogt op basis van medische wetenschappelijke ontwikkelingen en geldende wet- en regelgeving de laatste stand van de wetenschap weer te geven ten behoeve van de dagelijkse praktijk. Daardoor kunnen bedrijfsartsen hun werk vanuit dezelfde uitgangspunten doen en zijn werkgevers en werknemers goed geïnformeerd.
De Leidraad is in 2005, in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), vastgesteld als eindresultaat van het project ‘Verbetering van de kwaliteit van de aanstellingskeuringen’.
Volgens de wetenschap dient een medische leidraad (net als een richtlijn) na uiterlijk vijf jaar te worden geactualiseerd. Onder andere prof. dr. J.K. Sluiter (hoogleraar Medische selectie en begeleiding van werknemers aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam) in haar oratie ‘Geschikt of ongeschikt?’ en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) zijn van mening dat de Leidraad aanstellingskeuringen dringend aan herziening toe is.

De CKA is het eens met deze visie. Zij kan een herziening niet zelf uitvoeren maar beschikt wel over expertise en heeft de bereidheid om deskundigheid in te brengen in een herzieningstraject. In het verslagjaar is getracht, vooralsnog zonder resultaat, de financiële middelen te vinden die nodig zijn om een herziening van de Leidraad te laten uitvoeren.

Meer informatie