Gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren

Onderzoek met microscoop

Een anonieme klacht (eind 2014) gaf aanleiding om te inventariseren in hoeverre gezondheidsvragen voorkomen in sollicitatieformulieren. Een beperkte inventarisatie leverde al snel het beeld op dat in dergelijke formulieren met enige regelmaat gezondheidsvragen voorkomen.

Op grond van de wet is het de werkgever echter niet toegestaan om aan de sollicitant vragen te stellen over diens gezondheid. Ook niet in een sollicitatieformulier. Het stellen van vragen over gezondheid is altijd voorbehouden aan een bedrijfsarts tijdens een aanstellingskeuring.

Deze beperkte inventarisatie was voldoende aanleiding om een Werkgroep Sollicitatieformulieren in te stellen die in meerdere sectoren een nadere inventarisatie uitvoerde. In dat kader is op internet gezocht naar sollicitatieformulieren waarin gezondheidsvragen worden gesteld. Daarnaast werd op de website van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) de mogelijkheid geboden om (anoniem) meldingen te doen. Werknemers- en werkgeversorganisaties is gevraagd om hieraan mee te werken door leden te wijzen op deze inventarisatie en ook zelf voorbeelden in te zenden (ook van niet openbaar op internet gepubliceerde sollicitatieformulieren).
Deze nadere inventarisatie bevestigde dat in een aantal gevallen sollicitatieformulieren ongeoorloofde gezondheidsvragen bevatten. De indruk is dat dit vaker het geval is in sectoren waar online contact tussen werkgevers en sollicitanten gebruikelijk is. De CKA gaat er van uit dat dit te maken heeft met onbekendheid met de wet- en regelgeving.

Gelet op de onbekendheid met de wet- en regelgeving zijn in 2015 de volgende acties uitgevoerd:

  • het stimuleren van bewustwording door middel van algemene informatie; 
  • instandhouding van de ‘meldknop’ op www.aanstellingskeuringen.nl; 
  • aandacht in het kader van de CKA publiciteitscampagne met een radiospotje: Solliciteren? Vraagt de werkgever naar uw gezondheid? Dan hoeft u niet te antwoorden! Weet wat uw rechten zijn. Kijk op aanstellingskeuringen punt NL.
  • aandacht via een betaalde Linkedin campagne;
  • het publiceren van een persbericht
  • het wijzen van werkgeversorganisaties op de Wet op de medische keuringen (Wmk) met het verzoek hun achterban te informeren en te vragen om – indien noodzakelijk – sollicitatieformulieren waarin nog ongeoorloofde vragen worden gesteld, aan te passen; 
  • het instellen van een centraal aanspreekpunt bij werknemersorganisaties.

In 2016 zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden aan de hand van een vervolg inventarisatie. Deze moet inzicht bieden in hoeverre nog steeds gebruik wordt gemaakt van sollicitatieformulieren waarin gezondheidsvragen aan de orde zijn. Naar aanleiding daarvan zal de CKA vervolgacties nemen, waaronder het gericht benaderen van werkgevers(organisaties) en andere relevante partijen.

Meer informatie