Voorwoord van de voorzitter

Medisch onderzoek

Veel te winnen

De heer prof. dr. J.R. (Han) AnemaIn 2015 is opnieuw gebleken dat de Wet op de medische keuringen (Wmk) en de bepalingen daarin met betrekking tot aanstellingskeuringen nog lang niet altijd worden nageleefd zoals is bedoeld door de wetgever. De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) verricht belangrijk werk als het gaat om het signaleren en verbeteren hiervan.

Zo bleek uit een globale inventarisatie dat met enige regelmaat – verboden – gezondheidsvragen voorkomen in sollicitatieformulieren. Dit was voor de CKA aanleiding om hier krachtig aandacht voor te vragen. We zullen dit in 2016 blijven doen. Ditzelfde geldt voor wat betreft het bespreken van gezondheid bij psychologische onderzoeken in het kader van sollicitaties. Ook dit is volgens de letter van de Wmk niet toegestaan, maar blijkt veel voor te komen. In een meting, die is verricht in het kader van onze publiciteitscampagne, gaf bijna 50 procent van de kandidaten die in het kader van de sollicitatieprocedure deelneemt aan een psychologisch onderzoek aan, dat daarbij ook gezondheidsvragen ter sprake komen. In samenwerking met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) probeert de CKA hier iets aan te doen.

In veel gevallen heeft het onjuist toepassen van de Wmk te maken met onvoldoende kennis - bij zowel de werkgever als bij kandidaten - over wat wel en niet mag. Om die reden heeft de CKA eind 2015 een publiciteitscampagne opgezet om die kennis te vergroten. Deze heeft blijkens twee metingen duidelijk resultaat opgeleverd. Tegelijkertijd bleek dat er nog altijd veel misverstanden zijn. Er is in alle opzichten nog veel te winnen met goede informatievoorziening.
In 2016 zal de CKA verder gaan op de ingezette weg om werkgevers en kandidaten goed te informeren en zo handelen in strijd met de Wmk te voorkomen.

In 2015 constateerden we, samen met deskundigen uit het veld, dat de ‘Leidraad aanstellingskeuringen’ dringend aan een update toe is. Daar is het helaas nog niet van gekomen. Dat hangt vooral samen met het gebrek aan financiële mogelijkheden om de voorbereiding van de noodzakelijke update uit te voeren. In 2016 zal de CKA zijn wettelijke taak als behandelaar van klachten en adviesaanvragen voortzetten in de wetenschap dat de ‘Leidraad aanstellingskeuringen’ niet actueel is, en aanleiding geeft tot misverstanden en een toenemend aantal vragen. Ik hoop dan ook zeer dat we het jaar kunnen afsluiten met op zijn minst uitzicht op het aanpakken hiervan.

Han Anema, voorzitter

Meer informatie