Vragen en adviezen

Helpen met vestje aantrekken door zorgverlener

In 2015 zijn 33 vragen respectievelijk verzoeken om advies ingediend bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). In 2014 waren dat er 27. Twintig (advies)vragen zijn schriftelijk en dertien (advies)vragen telefonisch afgehandeld.

Achtergrond indieners

De meeste vragen en verzoeken om advies zijn in 2015 gesteld c.q. ingediend door sollicitanten, werknemers, uitkeringsgerechtigden en (bedrijfs)artsen. Daarnaast hebben ook een werkgever, een advocaat, adviseurs en een patiëntenorganisatie vragen gesteld.

Sectoren

Net als voorheen hadden in 2015 relatief veel vragen betrekking op de sectoren Defensie, Zorg, Personen- en goederenvervoer en de Publieke sector en dit jaar bovendien op de sector Industrie.

Doorverwijzing

Het aantal keer dat de CKA in 2015 heeft doorverwezen naar andere instanties, zoals de Gemeente, het UWV, een bedrijfsarts of het College voor de Rechten van de Mens (CvRM), is iets hoger dan in 2013 en 2014.

De CKA zal in 2016 in overleg treden met deze organisaties en andere relevante stakeholders om nader kennis te maken, informatie en expertise te delen en van gedachten te wisselen over hoe de voorlichting aan ieders (deels overlappende) doelgroepen kan worden verbeterd. De CKA streeft er naar dat diegenen die een klacht willen indienen, een vraag hebben of advies wensen, direct bij de juiste instantie terecht komen en daar ook geholpen kunnen worden.

Aantal adviesaanvragen en wijze waarop deze zijn afgehandeld

Achtergrond van degenen die vragen stellen of om advies verzoeken

Hoedanigheid waarin natuurlijke personen vragen stellen of om advies verzoeken

Aantal doorverwijzingen naar andere instanties

Organisaties of personen waarnaar de CKA doorverwijst

Sectoren waarop de vragen en adviezen betrekking hebben 

Meer informatie