Achtergrond

Onderzoek en Aanbevelingen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Vragen en adviezen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Klachten Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Communicatie Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Achtergrond Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is actief sinds het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen in 2001 in werking trad. Sinds 2012 is de CKA als commissie ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Tot die tijd werd de CKA gefaciliteerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Meer informatie


Financiering en evaluatie door SZW

De werkzaamheden van de CKA worden ondersteund door het secretariaat van de SER. De SER ontving daarvoor in de periode oktober 2012 tot oktober 2016 een jaarlijkse vaste bijdrage van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Gelijktijdig met de wijziging van de regelgeving in 2012 (het ‘Wijzigingsbesluit’) is bepaald dat na vier jaar een evaluatie zou plaatsvinden. Onderzoeksbureau Panteia heeft deze evaluatie uitgevoerd in opdracht van de minister van SZW. Het onderzoek vond plaats in de periode maart tot en met juni 2016. Panteia heeft op 27 juli 2016 een eindrapport uitgebracht: Rapportage Evaluatie Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.

Door middel van de evaluatie heeft de minister aan het parlement verslag uitgebracht over de doeltreffendheid en de effecten van het Wijzigingsbesluit. De belangrijkste wijziging was de instelling van de CKA als SER-commissie. Naast de evaluatie van het Wijzigingsbesluit gaat het ook om een (gedeeltelijke) evaluatie van de CKA als organisatie, inclusief de wijze waarop de CKA wordt gefinancierd.

Het eindrapport is overwegend positief. Er zijn door Panteia geen ernstige knelpunten geconstateerd. Wel staat in de rapportage een aantal verbeterpunten, waarmee de CKA aan de slag gaat. Zo zal het nog meer continue voorlichten een speerpunt zijn in 2017 en daaropvolgende jaren. De CKA wil meer nadruk leggen op dit soort activiteiten om haar effectiviteit en bereik te vergroten.

Het SER-secretariaat heeft in het najaar van 2016 gesproken met de Directie Arbeidsverhoudingen van SZW over de uitkomst van de evaluatie en over de kosten en financiering van de CKA na 30 september 2016.
De Tweede Kamer is op 14 november 2016 door de minister van SZW geïnformeerd.
Op 9 december 2016 heeft SZW aan de SER bericht dat de minister van SZW de CKA nog eens vier jaar financiert, zij het met een lager bedrag dan voorheen. De SER betaalt tijdens deze vier jaar de resterende kosten. In verband daarmee zal het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen in de loop van 2017 worden gewijzigd. Vooruitlopend daarop heeft SZW de SER een voorschot toegekend voor 1 oktober tot en met 31 december 2016.

Meer informatie


Samenstelling CKA

De CKA bestaat uit drie onafhankelijke leden (bedrijfsartsen en/of juristen), een lid benoemd op voordracht van de werkgeversorganisaties en een lid benoemd op voordracht van de werknemersorganisaties, en hun plaatsvervangers.

In 2016 is de samenstelling van de CKA gewijzigd.
Op 1 oktober 2016 zijn prof.mr.dr. W.H.A.C.M. (Willem) Bouwens en mevrouw mr. M.A.C. (Mac) Vijn teruggetreden. De CKA is hen zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet en deskundigheid.
Mr.drs. E.P. (Ernst) Harderwijk is per 1 oktober 2016 plaatsvervangend voorzitter van de CKA. Per diezelfde datum zijn prof.mr.dr. W.L. (Willemijn) Roozendaal (onafhankelijk lid) en mr. M.E. (Madeleine) Stefels (op voordracht van de werknemersorganisaties) tot lid van de CKA benoemd.
Het SER-secretariaat ondersteunt de CKA. Het secretariaat wordt gevoerd door mevrouw mr. M.J.M. (Mirjam) Bach (secretaris) en haar plaatsvervanger mr. I. Guvec.

Meer informatie