Communicatie

Onderzoek en Aanbevelingen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Vragen en adviezen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Klachten Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Communicatie Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Achtergrond Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Voorlichting en publiciteit

De CKA heeft in 2016 de voorlichting voortgezet, naar aanleiding van de evaluatie van de publiciteitscampagne in het najaar van 2015. De communicatie is vooral gericht op werkgevers, sollicitanten en hun intermediairs (belangenorganisaties) én op psychologen. 

Mac Vijn (CKA-lid tot 1 oktober 2016; op voordracht werknemersorganisaties):

“Voor werknemers is informatie over wat wel en niet mag als het gaat om aanstellingskeuringen heel belangrijk. Je wilt een sollicitatiegesprek goed voorbereid in kunnen gaan en weten dat een werkgever niet zomaar een medische keuring mag aangrijpen om je af te wijzen. Daarom vind ik het belangrijk dat de CKA ook een adviesfunctie heeft voor werknemers.”
Mevrouw mr. M.A.C. (Mac) Vijn

De kernboodschap is tweeledig: ‘Een aanstellingskeuring mag niet, tenzij…’

‘Alleen een bedrijfsarts mag gezondheidsvragen stellen’ .

Meer specifiek is aandacht besteed aan de boodschap dat er geen gezondheidsvragen mogen worden gesteld in sollicitatieformulieren en psychologische assessments.

www.aanstellingskeuringen.nl is het centrale communicatiemiddel van de CKA. De website is in 2016 waar nodig aangepast. In 2017 vindt een volgende verbeterslag plaats. Daarbij zal ook specifieke aandacht zijn voor ondernemingsraden en bedrijfsartsen als doelgroepen. Samenvattingen van de behandelde klachten en gegeven adviezen in 2016 zijn op de website geplaatst.

In het kader van de bewustwording rond ongeoorloofde gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren is een cartoon ontwikkeld. Die is op de website is geplaatst en wordt ook in andere communicatie-uitingen gebruikt.

Daarnaast is eind 2016 een campagne begonnen op LinkedIn, die doorloopt in 2017. Daarvoor is ook aandacht gegenereerd via andere sociale media. De effecten daarvan worden gemonitord.

Het telefonisch stellen en beantwoorden van vragen is gestimuleerd. Het aantal telefonische contacten is toegenomen.

Meer informatie


Deelname aan externe bijeenkomsten

Twee leden van de CKA hebben in 2016 een workshop verzorgd over ‘De aanstellingskeuring bij duurzame inzetbaarheid’ tijdens de landelijke VGWM-dag (over veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu).

Daarnaast heeft een CKA-lid twee vergaderingen bijgewoond van het Vervoersgeneeskundig Samenwerkingsverband (VGSV). In dit platform werken bedrijfsartsen en andere deskundigen om de veiligheid in het vervoer te bevorderen.

Verder hebben een aantal leden en het secretariaat van de CKA de Bedrijfsgeneeskundige dagen (BG-dagen) van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) bijgewoond en heeft de voorzitter deelgenomen aan de Verzekeringsgeneeskundige dagen (VG-dagen).

De CKA heeft tot slot met een stand deelgenomen aan een aantal beurzen en congressen gericht op ondernemingsraden.


Stakeholders

Na de in opdracht van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verrichte evaluatie heeft de CKA in 2016 opnieuw geïnventariseerd wie haar stakeholders zijn.

In het najaar heeft de CKA bij bestaande contacten aangegeven het contact nieuw leven in te willen blazen of te willen intensiveren. Daarnaast zijn nieuwe contacten gelegd.
Een aantal stakeholders is uitgenodigd voor een gesprek. De CKA voert in 2017 overleg met een aantal van haar stakeholders, zoals ministeries, andere geschillencommissies, klachteninstanties, uitkeringsinstanties, beroeps-en belangenorganisaties en branche-, werkgevers-, en werknemersverenigingen. Denk daarbij aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het College voor de Rechten van de Mens (CvRM), het UWV, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP), het ministerie van Defensie en werkgeversverenigingen in de sectoren vervoer en transport, bouw, beveiliging en de uitzendbranche.

Het doel van de gesprekken is nader kennis te maken, informatie en expertise te delen en van gedachten te wisselen over hoe de voorlichting aan ieders (deels overlappende) doelgroepen kan worden verbeterd en hoe eventueel anderszins kan worden samengewerkt.

De CKA streeft ernaar dat diegenen die een klacht willen indienen, een vraag hebben of advies willen, direct bij de juiste instantie terechtkomen en daar ook geholpen worden. Bovendien leert de CKA graag van andere organisaties.