Klachten

Onderzoek en Aanbevelingen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Vragen en adviezen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Klachten Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Communicatie Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Achtergrond Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Aantal klachten

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) kreeg in 2016 acht klachten binnen. In vier van deze zaken heeft de CKA de klacht ontvankelijk verklaard, zichzelf bevoegd verklaard en de klacht inhoudelijk behandeld. In drie van de vier procedures heeft een hoorzitting plaatsgevonden. Eén van de klachten heeft geleid tot een oordeel van de CKA in 2016. In de overige drie klachten heeft de CKA begin 2017 een oordeel gegeven. Deze oordelen zijn niet bindend.
In alle gevallen heeft de CKA de klacht gegrond verklaard. Hiermee wordt het belang van een instituut als de CKA onderstreept. 

Aantal klachten 2011-2016 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Totaal
Oordeel gegeven 4 (waarvan 3 in 2017)
2   1 1 3 11
Gewezen op de mogelijkheid van
* bedenkingen/bezwaar
* herkeuring

2
2

 
1

1
1

1
3


1
 
 4
 6
Bevoegdheid rechter
1    1      2
Doorverwezen naar andere instantie
    1 1 1 2  5
Klacht ingetrokken   1 1 1 1  4
Klacht niet tijdig ingediend
2        2
CKA is niet bevoegd     1      1
Totaal aantal klachten
8 3 6 7 5 6 35

Willem Bouwens (onafhankelijk CKA-lid en vice-voorzitter tot 1 oktober 2016):

“De klacht van een werkneemster over een medische keuring tijdens de proeftijd laat zien dat het nut heeft om naar de CKA te stappen. Een werkgever mag de voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet afhankelijk stellen van een medische keuring tijdens de proeftijd. Selecteren op basis van risico’s is in strijd met de uitgangspunten van de Wet op de medische keuringen.”
De heer prof. mr. W.H.A.C.M. (Willem) Bouwens

Behandelde klachten

Klacht K16-03

De werkgever heeft de klaagster in een gesprek tijdens de proeftijd gevraagd naar onder meer medicijngebruik. Ook heeft de werkgever gevraagd of zij bereid was een medische keuring te ondergaan. Kort daarna wordt klaagster ontslagen, tijdens de proeftijd.
De CKA beschouwt het vragen naar de gezondheidstoestand tijdens de proeftijd als een aanstellingskeuring in de zin van de Wet op de medische keuringen (Wmk).
De aanstellingskeuring had niet plaats mogen vinden; ook aan andere eisen die uit de Wmk voortvloeien, is niet voldaan. 

Klacht K16-04

De psycholoog stelt gezondheidsvragen tijdens het psychologisch selectieonderzoek. De aspirant-werknemer wordt op basis van dit onderzoek ongeschikt verklaard voor de functie. De CKA oordeelt dat de psycholoog geen gezondheidsvragen had mogen stellen. Het stellen van gezondheidsvragen is voorbehouden aan een bedrijfsarts tijdens een aanstellingskeuring die aan alle criteria voldoet zoals zijn vastgelegd in de Wmk. 

Klacht K16-05

De sollicitant wordt niet aangenomen na een succesvolle afronding van alle onderdelen van de sollicitatieprocedure, inclusief de aanstellingskeuring. De CKA oordeelde dat de aanstellingskeuring alleen had mogen plaatsvinden als de werkgever het voornemen had om klager in de dienst te nemen bij een positieve uitkomst van de aanstellingskeuring. Als een aanstellingskeuring wettelijk is toegestaan, vormt deze keuring het sluitstuk van de selectieprocedure. Dat was in deze zaak niet het geval. 

Klacht K16-07

Aspirant-werknemer verzoekt om een herkeuring. Er vindt naar aanleiding daarvan een papieren herkeuring plaats. De CKA oordeelt dat een papieren herkeuring geen herkeuring is in de zin van de Wmk. 

Niet in behandeling genomen en aangehouden klachten

In vier zaken heeft de CKA een klacht niet in behandeling genomen, om uiteenlopende redenen. Twee klagers hebben hun klacht niet ingediend binnen de wettelijke termijn van zes maanden na de gedraging of het feit waartegen de klacht zich richtte. De andere twee zaken werden aangehouden totdat de herkeuring en/of bedenkingenprocedure bij de aspirant-werkgever (Defensie) was afgerond. De klagers hebben daarna, ook na herhaaldelijk verzoek, niets meer van zich laten horen. De CKA heeft deze dossiers inmiddels gesloten.

Anonimisering oordelen en adviezen

In mei 2016 heeft de CKA een nieuw beleid vastgesteld omtrent het anonimiseren van oordelen en adviezen. Deze beleidslijn is verwoord in een notitie d.d. 18 mei 2016.


Meer informatie