Onderzoek en aanbevelingen

Onderzoek en Aanbevelingen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Vragen en adviezen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Klachten Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Communicatie Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Achtergrond Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) heeft in 2015 besloten het gebruik van niet toegestane medische vragen in (online) sollicitatieformulieren te inventariseren. Dit naar aanleiding van een anonieme klacht. 

De Wet op de medische keuringen (Wmk) verstaat onder ‘keuring’ niet alleen het doen van medisch onderzoek, maar ook het stellen van vragen over iemands gezondheidstoestand. De werkgever mag op grond van de Wmk geen vragen stellen aan de sollicitant over diens gezondheid; ook niet in een sollicitatieformulier. Alleen een bedrijfsarts mag gezondheidsvragen stellen. Bovendien mag dat alleen gebeuren in het kader van een aanstellingskeuring.

Gezondheidsvragen tijdens psychologische selectieonderzoeken

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is sinds eind 2013 in overleg met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) over gezondheidsvragen tijdens psychologische selectieonderzoeken (assessments). Uit een oriënterende enquête onder NIP-leden bleek dat bij een assessment regelmatig medische zaken aan de orde komen. De CKA vindt dit een ongeoorloofde situatie en heeft daarom geprobeerd samen met het NIP een werkbare oplossing te zoeken die recht doet aan de doelstelling en strekking van de Wet op de medische keuringen (Wmk).

Leidraad aanstellingskeuringen

Bedrijfsartsen gebruiken bij hun werk onder andere de ‘Leidraad aanstellingskeuringen’ (Leidraad). Ook de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) gebruikt de Leidraad, met name bij haar adviezen en de beoordeling van klachten. 

De Leidraad is gebaseerd op medisch-wetenschappelijke kennis en bestaande wet- en regelgeving. De Leidraad behoort de laatste stand van de wetenschap van de arbeidsgeneeskunde weer te geven ten behoeve van de dagelijkse praktijk. Daardoor werken alle bedrijfsartsen met dezelfde uitgangspunten en zijn werkgevers en werknemers goed geïnformeerd.