Update Leidraad aanstellingskeuringen

Onderzoek en Aanbevelingen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Vragen en adviezen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Klachten Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Communicatie Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Achtergrond Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Achtergrond

Bedrijfsartsen gebruiken bij hun werk onder andere de ‘Leidraad aanstellingskeuringen’ (Leidraad). Ook de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) gebruikt de Leidraad, met name bij haar adviezen en de beoordeling van klachten.
De Leidraad is gebaseerd op medisch-wetenschappelijke kennis en bestaande wet- en regelgeving. De Leidraad behoort de laatste stand van de wetenschap van de arbeidsgeneeskunde weer te geven ten behoeve van de dagelijkse praktijk. Daardoor werken alle bedrijfsartsen met dezelfde uitgangspunten en zijn werkgevers en werknemers goed geïnformeerd.

De Leidraad is in 2005, in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), vastgesteld als eindresultaat van het project ‘Verbetering van de kwaliteit van de aanstellingskeuringen’. 

Aanleiding voor herziening

Een gangbaar wetenschappelijk uitgangspunt is dat na uiterlijk vijf jaar wordt gekeken of een medische leidraad – evenals een richtlijn – geactualiseerd moet worden. Prof.dr. J.K. Sluiter, hoogleraar Medische selectie en begeleiding van werknemers aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam, stelde in haar op 9 april 2014 uitgesproken oratie ‘Geschikt of ongeschikt?’ dat de Leidraad aanstellingskeuringen dringend aan herziening toe is. Dat is ook de mening van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), zoals is gebleken uit gesprekken met de NVAB. De CKA deelt deze visie. 

Financiering

In 2016 is geprobeerd financiële middelen te vinden voor herziening van de Leidraad. Vooralsnog is dat niet gelukt. De CKA zet zich ook in 2017 in om een herziening mogelijk te maken.


Meer informatie