Gezondheidsvragen tijdens psychologische selectieonderzoeken

Onderzoek en Aanbevelingen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Vragen en adviezen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Klachten Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Communicatie Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Achtergrond Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Aanleiding

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is sinds eind 2013 in overleg met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) over gezondheidsvragen tijdens psychologische selectieonderzoeken (assessments). Uit een oriënterende enquête onder NIP-leden bleek dat bij een assessment regelmatig medische zaken aan de orde komen. De CKA vindt dit een ongeoorloofde situatie en heeft daarom geprobeerd samen met het NIP een werkbare oplossing te zoeken die recht doet aan de doelstelling en strekking van de Wet op de medische keuringen (Wmk).

In 2016 heeft de Commissie geconcludeerd dat er (te) weinig voortgang zat in deze gezamenlijke exercitie. De CKA heeft daarom besloten haar standpunt over gezondheidsvragen tijdens psychologische selectieonderzoeken vast te leggen in een notitie, deze aan het NIP te sturen en te publiceren. Daarbij heeft de CKA aangegeven die visie te gebruiken als leidraad bij de beoordeling van klachten en het geven van adviezen over gezondheidsvragen in assessments. 

Standpunt CKA

Bij een (onderdeel van een) selectieprocedure is het inwinnen van informatie over de gezondheidstoestand doorgaans niet het (hoofd)doel. Echter, als er tijdens de procedure vragen over de gezondheidstoestand van de sollicitant worden gesteld, is er toch sprake van een keuring in de zin van de Wmk. Dit uitgangspunt geldt ook voor psychologisch selectieonderzoek. Als een vraag tijdens een assessment in het kader van een sollicitatieprocedure gezien kan worden als een vraag naar de gezondheidstoestand, is het psychologisch selectieonderzoek daarmee een aanstellingskeuring in de zin van de Wmk.

Een psycholoog mag tijdens een selectieprocedure echter geen vragen stellen over de gezondheid. Dat mag alleen een bedrijfsarts doen, en bovendien alleen als een aanstellingskeuring is toegestaan op grond van de Wmk. Als een psycholoog tijdens een psychologisch selectieonderzoek gezondheidsvragen stelt, is er dus sprake van een aanstellingskeuring door een persoon die daartoe niet bevoegd is. 

Oordeel CKA over klacht

De CKA heeft eind 2016 een klacht ontvangen over gezondheidsvragen tijdens een psychologisch selectieonderzoek. De CKA heeft, in lijn met de hiervoor weergegeven visie, geoordeeld dat de Wmk is overtreden omdat de psycholoog gezondheidsvragen had gesteld in het psychologisch selectieonderzoek. Het maakt daarbij niet uit of het om algemene gezondheidsvragen gaat of om meer specifieke vragen over de gezondheidstoestand. De CKA vindt dat het in alle gevallen in strijd is met de Wmk als een psycholoog in het kader van een assessment tijdens de sollicitatieprocedure gezondheidsvragen stelt.
De CKA heeft publiciteit gegeven aan dit oordeel via de eigen website, social media en vakbladen.

Vervolg

De CKA zal door middel van voorlichting via diverse kanalen aandacht blijven vragen voor dit onderwerp.


Meer informatie