Gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren

Onderzoek en Aanbevelingen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Vragen en adviezen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Klachten Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Communicatie Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Achtergrond Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Aanleiding

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) heeft in 2015 besloten het gebruik van niet toegestane medische vragen in (online) sollicitatieformulieren te inventariseren. Dit naar aanleiding van een anonieme klacht.

De Wet op de medische keuringen (Wmk) verstaat onder ‘keuring’ niet alleen het doen van medisch onderzoek, maar ook het stellen van vragen over iemands gezondheidstoestand. De werkgever mag op grond van de Wmk geen vragen stellen aan de sollicitant over diens gezondheid; ook niet in een sollicitatieformulier. Alleen een bedrijfsarts mag gezondheidsvragen stellen. Bovendien mag dat alleen gebeuren in het kader van een aanstellingskeuring.

John Buiting (werkgever; DAISY'S Ice, Coffee & More):

“Als ik er goed over nadenk snap ik wel dat ik in sollicitatieformulieren geen vragen mag stellen over de gezondheid van sollicitanten. Dat mag mijn keuze natuurlijk niet beïnvloeden. Maar ik wist ’t domweg niet. Gelukkig wijst de CKA niet alleen met het vingertje maar helpt je ook op weg met advies over wat wel en niet kan. Hierdoor heb ik mijn goede naam als werkgever weten te beschermen.”
                                                                        

Resultaten inventarisatie en activiteiten

Uit de inventarisatie in 2015 bleek dat in sollicitatieformulieren regelmatig gezondheidsvragen worden gesteld. De CKA heeft daarop een aantal acties in gang gezet om te zorgen voor meer bekendheid van de wet- en regelgeving. Zo heeft de CKA vakcentrales FNV, CNV, VCP en werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN gevraagd hun leden te wijzen op de Wmk en te vragen sollicitatieformulieren aan te passen als daarin nog ongeoorloofde gezondheidsvragen stonden.

Op verzoek van de CKA heeft FNV een centraal aanspreekpunt voor vragen en meldingen over sollicitatie(formulieren) ingesteld. CNV en VCP hebben begin 2016 een banner en een tekst over sollicitatieformulieren opgenomen op hun websites. Daarnaast zijn diverse berichten en artikelen verschenen in nieuwsbrieven en (vak)bladen en op websites.

Tussentijdse evaluatie

In het voorjaar van 2016 vond een tussentijdse evaluatie plaats aan de hand van een vervolginventarisatie. Deze inventarisatie laat zien in hoeverre sollicitatieformulieren met gezondheidsvragen nog worden gebruikt. Uit de tussentijdse evaluatie bleek dat nog grotendeels dezelfde online sollicitatieformulieren met ongeoorloofde gezondheidsvragen worden gebruikt als ten tijde van de eerste inventarisatie.

Vervolgacties

Gelet op de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie vindt de CKA het van belang om permanente bewustwording op dit gebied te stimuleren. In 2016 zijn vervolgacties in gang gezet, waarbij onder meer individuele werkgevers én werkgevers- en brancheorganisaties directer zijn aangesproken.

De CKA heeft in het najaar van 2016 de werkgevers aangeschreven die nog steeds gebruik maakten van sollicitatieformulieren met gezondheidsvragen. De CKA heeft deze werkgevers gevraagd hun sollicitatieformulieren aan te passen. Diverse werkgevers hebben naar aanleiding hiervan advies gevraagd aan de CKA en/of gevolg gegeven aan dit verzoek.

Daarnaast heeft de CKA de relevante werkgevers- en brancheorganisaties aangeschreven. Vanaf begin 2017 worden gesprekken gevoerd in de sectoren waar veelvuldig gezondheidsvragen worden gesteld tijdens sollicitatieprocedures. Het gaat onder meer om het personen- en goederenvervoer, de veiligheidsbranche, de uitzendbranche en defensie. De CKA wil graag met deze werkgevers- en brancheorganisaties meedenken over hoe bij de leden van de organisaties meer aandacht voor het onderwerp kan worden verkregen. 

De CKA heeft bovendien een cartoon op de website geplaatst, samen met voorlichting over het onderwerp. Daarnaast blijft de CKA via andere kanalen zoals social media aandacht vragen voor het onderwerp. Begin 2018 zal de CKA opnieuw een inventarisatie houden naar gezondheidsvragen in (online) sollicitatieformulieren.


Meer informatie