Vragen en adviezen

Onderzoek en Aanbevelingen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Vragen en adviezen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Klachten Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Communicatie Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen  Achtergrond Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Aantal vragen en adviezen

In 2016 zijn 53 vragen en verzoeken om advies ingediend bij de CKA. In 2015 waren dat er 33, waarvan 20 schriftelijk en 13 telefonisch. In 2016 zijn 24 (advies)vragen schriftelijk afgehandeld en 29 (advies)vragen telefonisch.
De CKA streeft er naar om zo mogelijk vragen telefonisch te ontvangen en behandelen. Met een lagere drempel en een snellere afhandeling van (advies)vragen wil de CKA haar dienstverlening verbeteren.

De toename van het aantal vragen heeft onder meer te maken met de publiciteitscampagne die in 2015 is gevoerd en het aanschrijven van werkgevers en werkgeversorganisaties over gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren. De CKA heeft naar aanleiding daarvan diverse, veelal telefonische, vragen ontvangen.

Sven Bontje (plaatsvervangend CKA-lid tot 1 juni 2017; op voordracht werkgeversorganisaties):

“De meeste werkgevers gaan voor goed werkgeverschap. Er zijn alleen zo veel regels dat zij soms door de bomen het bos niet meer zien. Je moet op zoveel zaken tegelijk letten. Het is daarom goed dat er een instantie is als de CKA die werkgevers advies geeft over het stellen van gezondheidsvragen en het doen van medisch onderzoek tijdens sollicitatieprocedures. De boodschap is helder: ‘het mag niet, tenzij…’ “
De heer mr. drs. S.R. (Sven) Bontje

Achtergrond indieners

Vragen en verzoeken om advies kwamen in 2016 vooral van sollicitanten, werknemers en werkgevers. Vooral het aantal adviesvragen van werkgevers is in 2016 toegenomen, van 1 in 2015 naar 10 in 2016. Daarnaast hebben ook uitkeringsgerechtigden en (bedrijfs)artsen, werkgevers- en werknemersorganisaties vragen gesteld. Net als in 2015 hebben (leden van) ondernemingsraden geen vragen gesteld.

Sectoren

Net als voorheen hebben de meeste vragen betrekking op de sector defensie. In 2016 is er een duidelijke toename van vragen die betrekking hebben op de industriesector. De oorzaak van die stijging is niet bekend. Daarnaast hebben de vragen net als voorgaande jaren betrekking op de sectoren zorg, personen- en goederenvervoer en de publieke sector.

Doorverwijzing

De CKA heeft in 2016 zeven maal doorverwezen naar andere instanties of personen, zoals de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), een advocaat, een bedrijfsarts of het College voor de Rechten van de Mens (CvRM). Dat aantal is gelijk aan het jaar 2015. Door de toename van het aantal vragen in 2016 is het percentage doorverwijzingen echter 10% lager dan in 2015.

Hoe worden de adviesaanvragen afgehandeld?

Adviesaanvraag 2016   2015   2014   2013  
Schriftelijk 24  45% 20  61% 21  78% 16  53%
Telefonisch 29  55% 13   39% 6  22% 14  47%
Totaal 53 100% 33 100% 27 100% 30 100%

Wie vraagt advies aan?

Achtergrond 2016   2015   2014   2013  
Natuurlijke persoon 34  64% 26  79% 16  59% 17  57%
Werkgever 10  19%  1   3%  2   7%  7  23%
Bedrijfsarts  4   8%  5  15%  7  26%  3  10%
Overige instanties
 5   9%  1   3%  1   4%  1   3%
OR          1   4%  2   7%
Totaal 53 100% 33 100% 27 100% 30 100%

In welke hoedanigheid vragen natuurlijke personen advies aan?

Natuurlijke personen 2016   2015   2014   2013  
Sollicitant 23  68% 12  46% 11  69% 10  63%
Medewerker  4  12%  7  27%  4  25%  2  13%
Uitkeringsgerechtigde  3   9%  5  19%  1   6%  4  25%
Overige
 4  12%  2   8%     0%      0%
Totaal 34 100% 26 100% 16 100% 16 100%

Hoe vaak verwijst CKA door naar andere instantie?

Doorverwezen 2016   2015   2014   2013  
Aantal 7 11% 7%  21% 4 15% 5 17%

Naar welke organisaties of personen verwijst CKA door?


2016 2015 2014 2013
NVAB 1   2 2
Gemeente (werk)   2 1  
CvRM 2 1 1  
UWV
    2   1
Advocaat/rechtshulp 2  
2
Bedrijfsarts
2 2    
Totaal 7 7 4 5

In welke sectoren zijn de adviesaanvragers actief?

Sectoren 2016   2015   2014   2013  
Defensie 14  26%  5  15%  5  19%  3  10%
Publieke sector  5   9%  4  12%  4  15%  2   7%
Vervoer  4   8%  3   9%  6  22%  8  27%
Zorg
 4   8%  4  12%  3  11%  6  20%
Industrie 10  19%  3   9%  1   4%  6  20%
Overig/niet bekend
16  30% 14  42%  8  30%  5  17%
Totaal 53 100% 33 100% 27 100% 30 100%

Meer informatie