Achtergrond

Onderzoek en Aanbevelingen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Vragen en adviezen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Klachten Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Communicatie Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Achtergrond Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Financiering

De werkzaamheden van de CKA worden ondersteund door het secretariaat van de SER. De SER ontvangt daarvoor een jaarlijkse vaste bijdrage van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Op 9 december 2016 heeft SZW aan de SER bericht dat de minister van SZW de CKA nog eens vier jaar financiert, zij het met een lager bedrag dan voorheen. De SER betaalt tijdens deze vier jaar de resterende kosten. In verband daarmee is het Besluit Klachtenbehandeling aanstellingskeuringen in de loop van 2017 gewijzigd.

Meer informatie


Samenstelling CKA

De CKA bestaat uit drie onafhankelijke leden (bedrijfsartsen en/of juristen), een lid benoemd op voordracht van de werkgeversorganisaties en een lid benoemd op voordracht van de werknemersorganisaties, en hun plaatsvervangers.
Op 1 juni 2017 is een vacature ontstaan in de CKA door het tussentijds terugtreden van mr. S. (Sven) Bontje. De CKA is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet en deskundigheid. De vacature is inmiddels vervuld. Anneloes Goossens is, op voordracht van de werkgeversorganisaties, in zijn plaats getreden. Voor het overige is de samenstelling van de CKA ongewijzigd ten opzichte van eind 2016.
Het SER-secretariaat ondersteunt de CKA. Het secretariaat wordt gevoerd door mevrouw mr. M.J.M. (Mirjam) Bach (secretaris) en haar plaatsvervanger mr. I. Guvec.