Communicatie

Onderzoek en Aanbevelingen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Vragen en adviezen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Klachten Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Communicatie Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Achtergrond Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Missie/visie/kernwaarden

Begin 2016 heeft onderzoeksbureau Panteia in opdracht van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een evaluatie uitgevoerd. Naast de wijziging van het Besluit Aanstellingskeuringen en het Besluit Klachtenbehandeling aanstellingskeuringen ging het ook om een (gedeeltelijke) evaluatie van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) als organisatie.

De eindrapportage d.d. 27 juli 2016 vormde aanleiding voor de CKA om in 2017 haar missie en visie te (her)formuleren en op www.aanstellingskeuringen.nl te publiceren. Daarin is samengevat waar de CKA voor staat, waar de CKA voor gaat, wat de CKA doet, en wat de identiteit en kernwaarden zijn van de CKA.


Stakeholders

Begin 2017 heeft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) opnieuw geïnventariseerd wie haar stakeholders zijn. Met een aantal van de belangrijkste stakeholders heeft de CKA vervolgens contact gelegd en een gesprek gevoerd. In enkele gevallen heeft dat in meer of mindere mate, ook geleid tot samenwerking.

Doel van deze gesprekken was:

  • nader kennis te maken;
  • informatie en expertise te delen;
  • van gedachten te wisselen over hoe de voorlichting aan ieders (deels overlappende) doelgroepen kan worden verbeterd en/of anderszins kan worden samengewerkt. De CKA streeft er naar dat diegenen die een klacht willen indienen, een vraag hebben of advies willen, direct bij de juiste instantie terechtkomen en daar ook geholpen worden;
  • te verzoeken om de regelgeving met betrekking tot aanstellingskeuringen onder de aandacht te brengen van leden, adviesvragers, klagers, keurlingen, studenten e.a.

In 2017 heeft de CKA gesproken met:

De regelgeving inzake aanstellingskeuringen én de CKA (als bron van kennis en informatie, tevens klachtencommissie) zijn nogmaals onder de aandacht gebracht van de stakeholders. Informatie en expertise is gedeeld. De stakeholders zijn geactiveerd om waar nuttig en nodig stappen te zetten.

De beoogde doelen zijn behaald en de gesprekken hebben goede contacten en nuttige informatie opgeleverd.

Rini de Groot, voorzitter van de Codecommissie en Klachteninstantie Sollicitatiecode NVP:

“Medio 2017 heeft de (Sollicitatie-/P&O-) Codecommissie van de NVP uitgebreid gesproken met een delegatie van de CKA. Wij hebben onderling informatie en kennis gedeeld en van gedachten gewisseld over hoe de voorlichting aan met name HR-medewerkers en sollicitanten kan worden verbeterd. Dit was voor de NVP aanleiding om de CKA te informeren over de masterclasses die zij geeft over werving en selectie; informatie die de CKA weer kan gebruiken bij voorlichting aan haar eigen doelgroepen. De CKA heeft aan de NVP suggesties gedaan voor aanvulling van de NVP Sollicitatiecode. Die nemen we mee in onze besprekingen als de Code in de loop van 2019 weer wordt geactualiseerd. Goede contacten en samenwerking leveren wederzijds begrip en nuttige input op! De NVP Codecommissie heeft dan ook haar belangstelling geuit voor het vervolg dat de CKA geeft aan de in 2017 georganiseerde werkconferentie ‘Psychische gezondheid en de Wmk: selecteren op psychische gezondheidsrisico’s’.”
Rini de Groot


Voorlichting en publiciteit

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) heeft in 2017 de nodige aandacht besteed aan voorlichting. De CKA wil meer nadruk leggen op dit soort activiteiten om haar effectiviteit en bereik te vergroten. De communicatie was in 2017 met name gericht op werkgevers, sollicitanten/werknemers, psychologen en hun intermediairs (belangenorganisaties). Er is vooral aandacht besteed aan de boodschap dat geen gezondheidsvragen mogen worden gesteld in sollicitatieformulieren en psychologische selectieassessments.

www.aanstellingskeuringen.nl is het centrale communicatiemiddel van de CKA. De website is in 2017 waar nodig aangepast. Samenvattingen van de behandelde klachten en gegeven adviezen in 2017 zijn op de website geplaatst, net als de missie en visie van de CKA en het jaarplan voor 2018. Op de website is voorts aandacht besteed aan de op 30 november 2017 gehouden werkconferentie. Op de betreffende webpagina zijn onder meer het verslag, het fotoverslag, een presentatie en drie filmpjes geplaatst van door twee acteurs tijdens de werkconferentie geïmproviseerde situaties.

In het kader van de bewustwording rond ongeoorloofde gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren is in 2016 een cartoon ontwikkeld. Die is behalve op de website in 2017 ook gebruikt in andere communicatie-uitingen, zoals in sociale media.

Daarnaast is eind 2016 een campagne begonnen op LinkedIn, die doorliep in 2017. Dit is nogmaals gebeurd eind 2017, met doorloop naar 2018. Daarvoor is ook aandacht gegenereerd via andere sociale media. De effecten daarvan worden gemonitord.

In 2018 formuleert de CKA een zestal specifieke kernboodschappen voor de doelgroepen: sollicitanten/werknemers, werkgevers, HR-professionals, bedrijfsartsen, ondernemingsraden en psychologen. Hiervoor is in 2017 een eerste aanzet gegeven.

Meer informatie


Deelname aan externe bijeenkomsten

Verder hebben een aantal leden en het secretariaat van de CKA de Bedrijfsgeneeskundige dagen (BG-dagen) van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) bijgewoond en heeft de voorzitter deelgenomen aan de Verzekeringsgeneeskundige dagen (VG-dagen).

De CKA heeft tot slot met een stand deelgenomen aan een aantal beurzen en congressen gericht op ondernemingsraden.


Jaarplan 2018

Mede naar aanleiding van de in 2016 door Panteia in opdracht van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uitgevoerde evaluatie, heeft de CKA in 2017 besloten om met ingang van 2018 jaarlijks een jaarplan op te stellen. Ten behoeve daarvan zijn eind 2017 een aantal speerpunten bepaald.

De speerpunten voor 2018 zijn:

  • evaluatie project ‘Gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren’ en formuleren eventuele vervolgacties;
  • psychische gezondheid en de Wet op de medische keuringen: selecteren op psychische gezondheidsrisico’s;
  • het bevorderen van de kwaliteit van aanstellingskeuringen.

Meer informatie