Gezondheidsvragen tijdens psychologische selectieassessments

Onderzoek en Aanbevelingen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Vragen en adviezen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Klachten Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Communicatie Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Achtergrond Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Aanleiding

Stelt een psycholoog tijdens een selectieassessment gezondheidsvragen, dan is sprake van een aanstellingskeuring door een persoon die daartoe op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) niet bevoegd is.

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is sinds eind 2013 in overleg met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) over gezondheidsvragen tijdens selectieassessments.

Visie CKA

De CKA heeft haar standpunt over gezondheidsvragen tijdens selectieassessments vastgelegd in een notitie, deze aan het NIP gestuurd en gepubliceerd. Deze visie gebruikt de CKA als leidraad bij de beoordeling van klachten en het geven van adviezen over gezondheidsvragen in assessments. Het NIP heeft in april 2017 per brief gereageerd en aangegeven haar leden daarover te zullen informeren.  

Rosalinde Visser, Senior beleidsmedewerker beroepsethiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP):

“Een aantal van onze NIP-leden was in november 2017 aanwezig bij een door de CKA georganiseerde werkconferentie. De werkconferentie had als titel ‘Selecteren op psychische gezondheid bij aanstellingskeuringen. Wat kan wel en niet?’. Over de rol van de psycholoog staat in de Wet op de medische keuringen (nog) niets. Tijdens de werkconferentie zijn levendige dialogen gevoerd. Psychologen, bedrijfsartsen, juristen en HR-medewerkers kregen daardoor meer kennis van en begrip voor elkaars vak, werkwijze en gezichtspunten. Dat vraagt om een vervolg!”
Rosalinde Visser, Senior beleidsmedewerker beroepsethiek Nederlands Instituut van Psychologen

Oordelen CKA over gezondheidsvragen in assessments

Daarnaast heeft de CKA in februari 2017 en in november 2017 oordelen gegeven in twee zaken over gezondheidsvragen tijdens psychologische selectieonderzoeken (K2016-04 en K2017-04).

Werkconferentie op 30 november 2017

Uitgangspunt is dat als een aanstellingskeuring is toegestaan deze alleen mag worden verricht door een bedrijfsarts. Gezondheidsvragen in een sollicitatieformulier, sollicitatiegesprek of selectieassessment door een werkgever, HR-professional of een psycholoog zijn volgens de Wmk en het Besluit aanstellingskeuringen niet toegestaan. Dat neemt niet weg dat er een aantal dilemma’s en onduidelijkheden zijn. Bijvoorbeeld waarover je wel en niet kan doorvragen bij een sollicitant, en waar de grens ligt tussen psychologische tests en gezondheidsvragen. Vooral wanneer psychische aspecten aan de orde komen, ontstaan er grijze gebieden.

Daarom organiseerde de CKA op 30 november 2017 in het SER-gebouw een geslaagde werkconferentie over ‘Psychische gezondheid en de Wmk: selecteren op psychische gezondheidsrisico’s’. Aan de werkconferentie namen 45 juristen, psychologen, bedrijfsartsen, HR-professionals, beleidsmakers, wetenschappers, vertegenwoordigers van brancheverenigingen, belangenorganisaties en vakbonden deel. De CKA heeft door de actieve bijdrage van de deelnemers veel nuttige informatie en ideeën verzameld.

Opbrengst werkconferentie

De presentatie van CKA-lid hoogleraar Willemijn Roozendaal, de door acteurs geïmproviseerde situaties en de aan de deelnemers voorgelegde vragen zorgden voor levendige dialogen en meer kennis van en begrip voor elkaars vak, werkwijze en gezichtspunten. De door de CKA ervaren dilemma’s en knelpunten zijn door veel deelnemers onderschreven. Het betreft uitdagingen, die de verschillende betrokken beroepsgroepen, volgens de deelnemers, gezamenlijk dienen op te pakken.

Er is een fotoverslag en een geanonimiseerd schriftelijk verslag van de werkconferentie gemaakt. Daarin staan de belangrijkste inzichten en oplossingsrichtingen op een rij.

Er zijn drie filmpjes gemaakt van door acteurs gespeelde fictieve casussen. Deze filmpjes zijn op Youtube en de CKA-website geplaatst. In november 2017 is een interview met CKA-lid, Willemijn Roozendaal geplaatst in het SERmagazine. Daarnaast heeft publiciteit plaatsgevonden via de LinkedInpagina van de CKA en andere sociale media.


Meer informatie