Gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren

Onderzoek en Aanbevelingen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Vragen en adviezen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Klachten Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Communicatie Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Achtergrond Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Aanleiding

De Wet op de medische keuringen (Wmk) verstaat onder ‘keuring’ niet alleen het doen van medisch onderzoek, maar ook het stellen van vragen over iemands gezondheidstoestand. De werkgever mag op grond van de Wmk geen vragen stellen aan de sollicitant over diens gezondheid; ook niet in een sollicitatieformulier.
In het voorjaar van 2015 is de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) een project gestart met als doel te inventariseren of werkgevers in (online) sollicitatieformulieren ongeoorloofde medische vragen stellen en zo ja, te bevorderen dat dat niet meer gebeurt. Er zijn diverse acties in gang gezet, met als doel permanente bewustwording te stimuleren. 

Gesprekken met werkgevers- en brancheverenigingen

Vanaf begin 2017 zijn gesprekken gevoerd in sectoren waar veelvuldig gezondheidsvragen werden gesteld tijdens sollicitatieprocedures. Het gaat om de werkgevers- en brancheorganisaties in de sectoren vervoer- en transport (Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), Transport Logistiek Nederland (TLN) en Eigen Vervoerders Organisatie (EVO)), beveiliging (Nederlandse Veiligheidsbranche) en de uitzendbranche (Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)).

Doel van de gesprekken was kennis maken, informatie delen over aanstellingskeuringen en van gedachten wisselen over hoe de voorlichting op het gebied van aanstellingskeuringen aan ondernemingen kan worden verbeterd en/of anderszins kan worden samengewerkt. Deze werkgevers- en brancheorganisaties hebben naar aanleiding van deze gesprekken hun leden geïnformeerd over de wijze waarop aanstellingskeuringen mogen worden verricht. Daarnaast zijn de leden geïnformeerd over het wettelijk verbod tot het stellen van gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren en verzocht om deze formulieren zo nodig aan te passen.

Rik van Steenbergen, plaatsvervangend CKA-lid op voordracht van werknemersorganisaties:

“Bij een sollicitatie komt het voor dat HR-medewerkers, leidinggevenden of assessmentpsychologen vragen stellen aan sollicitanten die over psychische of fysieke gezondheid gaan. Dat mag niet. De sollicitant mag daarover zwijgen of er zelfs over liegen. Iets anders is dat hij of zij wordt geacht om een ziekte of arbeidsbeperking, die hem/haar ongeschikt maakt om de functie goed te vervullen, te melden.
Alleen een bedrijfsarts mag vragen stellen over de gezondheid, wanneer het gaat om een functie waarvoor gezondheidseisen gelden. Niet iedereen weet dat. Die kennis overbrengen, dat is en blijft een belangrijke taak van de CKA.”
De heer mr. H. (Rik) van Steenbergen


Meer informatie