Vragen en adviezen

Onderzoek en Aanbevelingen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Vragen en adviezen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Klachten Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Communicatie Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Achtergrond Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Aantal vragen en adviezen

In 2017 zijn in totaal 43 vragen aan de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) voorgelegd. In 2016 waren dat er 53 en in 2015 33. De CKA heeft in 2017 21 vragen schriftelijk en 22 vragen telefonisch afgehandeld. Steeds meer personen weten de CKA telefonisch te vinden om een snel antwoord te krijgen op hun vraag. Dit zijn vooral mensen, die net voor of net na een sollicitatiegesprek of een medische keuring een vraag voorleggen.

Achtergrond indieners

In 2017 zijn de meeste vragen gesteld door sollicitanten, werknemers en werkgevers. Daarnaast hebben ook uitkeringsgerechtigden en (bedrijfs)artsen, ondernemingsraden, werkgevers- en werknemersorganisaties vragen gesteld.

Sectoren

De meeste vragen kwamen uit de sectoren Publiek en Industrie. Daarnaast hebben, net als in voorgaande jaren relatief veel vragen betrekking op de sectoren Personen- en goederenvervoer, Defensie en Zorg.

Doorverwijzing

Het aantal keer dat de CKA heeft doorverwezen naar andere instanties is in 2017 beperkt gebleven. De CKA heeft in één geval doorverwezen naar de NVAB. Een oorzaak voor het beperkte aantal doorverwijzingen is niet te geven.

Willemijn Roozendaal, onafhankelijk CKA-lid:

"Het gebeurt nog steeds dat sollicitanten om een vermeend gezondheidsrisico of verzuimrisico een baan niet krijgen. Ook gebeurt het nog dat de medische privacy bij sollicitaties niet wordt gerespecteerd. Ondernemingsraden realiseren zich niet altijd dat aanstellingskeuringen (nog steeds) een probleem zijn en dat de OR daarbij een rol heeft. Die rol moet de OR pakken, in het belang van werkgever én werknemers."
prof. mr. dr. W.L. (Willemijn) Roozendaal

Hoe worden de vragen en adviezen afgehandeld?

Vragen en adviezen 2017   2016   2015   2014   2013  
Schriftelijk 21 49% 24 45% 20 61% 21 78% 16 53%
Telefonisch 22 51% 29 55% 13 39% 6 22% 14 47%
Totaal 43 100% 53 100% 33 100% 27 100% 30 100%


Wie vraagt advies aan?

Achtergrond 2017   2016   2015   2014   2013  
Natuurlijke persoon 25  58% 34  64% 26  79% 16  59% 17  57%
Werkgever  8  19% 10  19%  1   3%  2   7%  7  23%
Bedrijfsarts  3   7%  4   8%  5  15%  7  26%  3  10%
Overige instanties
 4   9%  5   9%  1   3%  1   4%  1   3%
OR  3   7%           1   4%  2   7%
Totaal 43 100% 53 100% 33 100% 27 100% 30 100%


In welke hoedanigheid vragen natuurlijke personen advies aan?

Natuurlijke personen 2017   2016   2015   2014   2013  
Sollicitant 11 44%  23  68% 12  46% 11  69% 10  63%
Medewerker 12 48%  4  12%  7  27%  4  25%  2  13%
Uitkeringsgerechtigde 1 4%  3   9%  5  19%  1   6%  4  25%
Overige
1 4%  4  12%  2   8%     0%      0%
Totaal 25 100% 34 100% 26 100% 16 100% 16 100%


In welke sectoren zijn de adviesaanvragers actief?

Sectoren 2017   2016   2015   2014   2013  
Defensie 5 12% 14  26%  5  15%  5  19%  3  10%
Publieke sector 10 23% 5   9%  4  12%  4  15%  2   7%
(Personen) Vervoer 6 14%  4   8%  3   9%  6  22%  8  27%
Zorg
4 9%  4   8%  4  12%  3  11%  6  20%
Industrie 10 23% 10  19%  3   9%  1   4%  6  20%
Overig/niet bekend
8 19% 16  30% 14  42%  8  30%  5  17%
Totaal 43 100% 53 100% 33 100% 27 100% 30 100%

Meer informatie