CKA voortaan SER-commissie

01 oktober 2012

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is per 1 oktober 2012 een SER-commissie en valt daarmee niet meer onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als SER-commissie krijgt de CKA een tripartiete samenstelling: naast onafhankelijke leden zal de commissie tevens bestaan uit een ondernemers- en een werknemerslid. De dienstverlening van de CKA blijft – net als de naam - ongewijzigd, evenals het adres van de vernieuwde website: www.aanstellingskeuringen.nl . Nieuwe voorzitter van de CKA is Willem Bouwens.

De CKA is ingesteld om erop toe te zien dat de regelgeving rond aanstellingskeuringen wordt nageleefd. Dit is vastgelegd in de Wet op de medische keuringen (Wmk) en het Besluit aanstellingskeuringen. In de Wmk staat onder meer wanneer bij een sollicitatie een aanstellingskeuring mag worden uitgevoerd. De CKA beschikt over verschillende mogelijkheden om op de naleving van zulke keuringen toe te zien. Een van de belangrijkste is de behandeling van klachten over een aanstellingskeuring.

Gelijk met de instelling van de CKA als SER-commissie is een aantal wijzigingen in de regelgeving van kracht geworden. In het verleden konden alleen sollicitanten, bedrijfsartsen en werkgevers met een klacht naar de CKA stappen. Nieuw is dat de CKA ook klachten van een ondernemingsraad of een ander medezeggenschapsorgaan in behandeling kan nemen. De OR is daarmee een erkende partij voor de CKA. Ook mag de CKA voortaan de naam van een bedrijf openbaar maken wanneer zij een oordeel over een klacht bekend maakt (naming and shaming).

De samenstelling van de nieuwe CKA bestaat uit drie onafhankelijke, door de SER benoemde leden (onder wie de voorzitter) en twee leden die door de centrale ondernemers- en werknemersorganisaties zijn voorgedragen. Alle leden zijn arts of jurist. Deze samenstelling is erop gericht voldoende juridische en medische deskundigheid te waarborgen voor het werk van de CKA. De commissie wordt ondersteund door het SER-secretariaat.

Om de overgang naar de SER te markeren, heeft de CKA een nieuwe huisstijl (met nieuw logo) gekregen. Ook de website is aangepast, met behoud van de domeinnaam.